A komunikacijski pristopi so, kadar temeljijo izključno na uporabi simbolov, zmeraj tudi tvegani, saj je mogoče njihovo sporočilo, če so izbrani selektivno, obrniti, sprevreči, v vsakem primeru pa spodjesti. Na življenjski poti Janeza Janše so se namreč našli mnogi politični simboli, a so nekateri od njih v njegovem političnem boju danes povsem neuporabni.

Brigada »AVNOJ 77«

Komandant: Lado Goričan

Namestnik: komandanta: Bogdan Urbar

Komisar: Janez Penca

I. bataljon, 1. četa Ivo Lola Ribar

Komandir: Vilko Oblak, Vrhnika

Namest. komand.: Dženet Gota, Prizren, Kosovo

Komisar: Ivan Janša, Grosuplje

(...)

I. četa IVO LOLA RIBAR, komandir Vili Oblak, komisar Janša Ivan:

V naši četi je 24 pohodnikov, od tega so 4 iz drugih republik in trije iz JLA. Četa je razdeljena na tri vode.

Vsi pohodniki so člani ZSM, 11 od njih pa jih je v vrstah ZK (46%). Nedvomno je ta struktura pripomogla k boljšemu delovanju tako čete kot cele brigade. Naša aktivnost in zainteresiranost se je pokazala predvsem na četnih konferencah, kjer so razprave večkrat prerasle v pravi boj mnenj, vendar so se na koncu vedno izoblikovali določeni zaključki in predlogi.

Že prve dni je v četi zavladalo tovariško vzdušje, ki je prišlo do izraza predvsem na marših. Tudi mladinci iz drugih republik JLA so se zelo hitro vključili v našo sredino.

Do večjega problema je prišlo le v zvezi z mladincem iz Šiške, ki ni bil pravilno obveščen o namenu pohoda in je šesti dan brigado samovoljno zapustil. Disciplina je sprva šepala, predvsem pri jutranji telovadbi, toda sčasoma se je situacija popravila.

Sicer pa so pohodniki dobro izpolnjevali dane naloge in tudi samoiniciativno predlagali določene aktivnosti. Tako smo redno dopisovali v bilten in se udejstvovali na kulturnem in športnem področju.

Glede na to, da so bili zbrani praktično iz vseh koncev Slovenije in Jugoslavije, smo se zelo dobro ujeli.

Zakaj smo se udeležili pohoda »AVNOJ 77«

Prihajamo iz različnih krajev naše domovine. Toda večinoma izhajamo iz enakih sredin, to je iz OK ZSM, ki so nas delegirale. Tukaj se nahajamo, da bi si pridobili izkušnje, z njimi obogatili svojo aktivnost in hkrati te izkušnje prenesli na bazo, iz katere izhajamo. Vsi udeleženci pohoda »AVNOJ 77« bi morali postati nosilci različnih aktivnosti v svojih sredinah, predvsem pa na področju splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite.

Na pohodu, ki vsebinsko ni samo hoja po krajih, znanih iz NOB, ampak je tudi kadrovska šola in šola bratstva in enotnosti, spoznavamo in razvijamo tradicije NOB, ki so edina zdrava osnova za naš samoupravni socialistični razvoj. Ko smo zapustili Kozaro, Jajce, Drvar, Srb, Bihač, je vsak kraj pustil v nas določen vtis. Mnogo več nam zdaj pomeni ime teh krajev, kakor pa prej, ko smo jih poznali iz zgodovinskih knjig in filmov. Slišali smo pripovedovanje narodnih herojev in borcev o dogajanjih izpred 35. let. Legendarne dogodke smo spoznali sedaj neposredno, iz prve roke. Naša naloga pa je, da svoje vtise posredujemo naprej. Spoznali smo ljudi, ki žive v dveh naših bratskih republikah, videli in spoznali njihove življenjske pogoje, nekoliko manj njihove navade in običaje, toda vseeno poznamo sedaj našo domovino mnogo bolje kot pred dvanajstimi dnevi. V naši brigadi so tudi mladinci iz skoraj vseh naših republik in pokrajin. S tem nam je bila dana možnost za razvijanje bratstva in enotnosti – in docela smo jo izkoristili.

Z nami so še pripadniki JLA. Sodelovanje z njimi sprva sicer ni zaživelo tako kakor bi moralo, toda do konca pohoda so bile vse prepreke premagane. Spoznali smo njihovo življenje v vojski, si ogledali, predvsem fantje seveda, njihovo orožje in na pohodih sklenili z njimi prisrčne tovariške vezi.

V takih okoliščinah se torej rojevajo novi kadri, ki bodo sposobni prevzeti naloge, ki jih čakajo ali v komisijah pri predsedstvu občinskih konferenc ZSM ali pa v delovnih organizacijah na področju SLO.

Kajti mladega človeka gradi akcija. Izkušnje starejših prehajajo na nas, mlajše. Hkrati s tem pa teče tudi proces osamosvajanja – izkušnje starejših tovarišev so samo osnove za nadaljno izgradnjo. Mladi smo bili vedno najbolj revolucionarni in na nas leži naloga, da naprej razvijamo našo samoupravno socialistično družbo, da jo gradimo na revolucionarnih temeljih, temeljih marksizma.

Na akciji pa se mora razviti tudi samokritika. Zavedati se moramo, da vsaka kritika vsebuje vsebuje tudi samokritiko. To je eno od bistev našega samoupravnega sistema. Samo tako bomo dosegli tiste cilje, ki smo si jih zastavili in zaradi katerih smo tudi tukaj.

Prav v tem času je v toku proces podružabljanja SLO in DS. Pred kratkim smo v Sloveniji z izidom Zakona o SLO in DS dobili tudi pravne smernice za razvoj samoupravljanja na teh dveh pomembnih področjih družbenega življenja. Prav zato je potrebno tudi na podobnih akcijah praktično prikazati situacijo po tej pomembni preusmeritvi. To pa dosežemo s prenašanjem pristojnosti o vseh pomembnejših odločitvah na »organe samoupravljanja« v brigadi, to je na četne in brigadne konference, oziroma na konference ZSM v četah in brigadi ter aktiv ZK v brigadi.

Proces podružabljanja obrambnih priprav pa lahko poteka uspešno le z novimi kadri, ki se usposabljajo predvsem na takih akcijah, kot je naš pohod po poteh delegatov na II. zasedanje AVNOJ v Jajce. Oni so postavili temelje, mi pa moramo na teh temeljih graditi naprej, razvijati bratstvo in enotnost med našimi narodi, se boriti proti vsem negativnim pojavom v naši družbi in predvsem slediti poti našega največjega revolucionarja – tovariša Tita.

Ivan Janša

Bilten AVNOJ – Mladinska pohodna brigada, 1977