V Idriji so občinski svetniki prejšnji teden uskladili cene komunalnih storitev z novo državno uredbo. Cene nekaterih storitev so spremenili šele po osmih letih, s tem pa so nekaterim občanom višino zneska na položnicah podvojili, spet drugim so jih celo nekoliko znižali.

Storitve se bodo najbolj podražile za stanovalce večstanovanjskih zgradb, štiričlanska družina v samostojni hiši s svojim hišnim kompostnikom pa bo odslej za komunalne storitve plačevala celo 4 cente manj, in sicer dobrih 57 evrov. Štiričlanski družini v manjšem bloku se bo strošek komunalnih storitev povečal za približno tretjino, slabše pa jo bo odnesla gospa, ki živi sama v večstanovanjski stavbi s 26 stanovanji. Namesto dosedanjih 11 evrov jih bo plačevala dvakrat več, skoraj 24 evrov.

V idrijski Komunali pojasnjujejo, da gre takšno povišanje predvsem na račun omrežnine za oskrbo s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne vode. Nova uredba namreč za večstanovanjske stavbe določa drugačen način obračunavanja – vsako stanovanje plačuje omrežnino za vodomer z najmanjšim premerom in ne več zgolj deleža te, kot je bilo v praksi doslej. Poleg tega občina ukinja 50-odstotno subvencioniranje omrežnine za gospodinjstva. Na položnicah bodo občanom v večstanovanjskih zgradbah in v hišah, ki imajo dostop do otoka z zabojniki za biorazgradljive kuhinjske odpadke, prvič zaračunali tudi odvoz kuhinjskih odpadkov, in sicer največ dober evro na osebo na mesec. Prav tako se na novo zaračuna strošek javne infrastrukture za zbiranje odpadkov.

Cene pa bi se občanom povišale še več, če se ne bi občina odločila gospodinjstvom subvencionirati dobrih 15 odstotkov cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Za vsak kilogram zbranih komunalnih odpadkov bo vsakemu občanu primaknila 0,2 centa.

Vse slovenske občine so (bi) morale do konca marca uskladiti svoje odloke in cene z državno uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Osrednja novost slednje je, da občine za spremembo cen ne potrebujejo več soglasja ministrstva, ampak ceno lahko spreminjajo same v skladu s predpisanimi smernicami. Čeprav so imele občine za uskladitev 15 mesecev časa, večina občin z uskladitvijo hiti zadnji hip, vse pa tega še niso storile. Čeprav morajo o tem poročati pristojnemu ministrstvu za kmetijstvo in okolje, tam še ne vedo, koliko občin je to dejansko tudi storilo, prav tako niso analizirali, kako in za koliko so občine spremenile cene komunalnih storitev.