Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer sicer omenjajo, da so posamezne ugotovljene nepravilnosti tudi posledica velike količine padavin od sredine januarja do sredine februarja, poudarjajo, da bo kmetijska inšpekcija pred izrečenimi ukrepi pridobila še podatke iz aplikacij GERK in PISO, ki jih potrebujejo zaradi določitve velikosti poškodovanih zemljišč. Šele nato bodo proti Govedoreji Kočevje predvidoma uvedli prekrškovni postopek, kar naj bi se zgodilo aprila.

Inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa bodo Marku Višnarju, direktorju Farm Ihan, ki je stoodstotni lastnik Govedoreje Kočevje, naložili, naj poskrbi za primerno oskrbo živali in higienske pogoje v hlevih in okoli njih, zlasti v delu, ki je namenjen kravam ob porodu. Veterinarski inšpektorji so namreč na eni od štirih pregledanih lokacij ugotovili, da v delu farme, kjer so nastanjene krave porodnice, niso zagotovljeni ustrezni higienski pogoji. Tako v enem od hlevov bolna krava ni bila ločeno nastanjena od preostale črede, v drugem hlevu pa ni bilo umetne svetlobe.

Inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter kmetijski inšpektorji so farme Govedoreje Kočevje vzeli pod drobnogled šele po tem, ko smo o njihovem slabem stanju poročali mediji. Direktor Farm Ihan Marko Višnar je tedaj dejal, da so razmere skromne, niso pa katastrofalne. Kot dokaz, da se »krave ne počutijo tako slabo«, je navedel podatke o proizvodnji: »Krave tudi sredi zime, ob razmeroma skromni hranilni vrednosti silaž, proizvedejo v povprečju več kot 26 litrov na molzni dan, kar pomeni letno proizvodnjo skoraj 9000 litrov po kravi.« Govedoreja Kočevje je sicer lani od agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela 706.000 evrov.