Odgovor: Etažni lastniki ste v skladu s stanovanjskim zakonom (30. člen) odgovorni za plačilo vseh stroškov upravljanja ter drugih stroškov, ki izvirajo iz stanovanjske hiše, razen če ključa delitve plačevanja stroškov niste uredili drugače s pogodbo o medsebojnih razmerjih. Zakon torej omenja vse stroške, ki izvirajo iz večstanovanjske stavbe. Če torej postavimo tezo, da med take stroške spadajo tudi stroški bančnih storitev, potem upravnik dejansko ima pravno podlago, v skladu s katero vam take stroške lahko zaračuna. Ne vidim pa ovir, da se ne bi mogli z upravnikom o stroških, ki jih omenjate, posebej dogovoriti v pogodbi o opravljanju upravniških storitev. Predlagajte mu, naj bodo ti stroški vključeni v ceno stroškov upravljanja. Pogajajte se.

Vprašanje: V našem stanovanjskem bloku nismo zadovoljni z delom upravnika. Zanima me, kakšni so pogoji, da etažni lastniki z njim prekinemo pogodbo o opravljanju upravniških storitev.

Odgovor: Etažni lastniki lahko kadarkoli odstopite od pogodbe o opravljanju upravniških storitev. Ker gre pri tem za posel rednega upravljanja, zadostuje za veljavnost sklepa o odstopu že navadna večina. Odpovedni rok znaša tri mesece, teči pa začne od dneva vročitve odpovedi upravniku. V tem roku morate etažni lastniki tudi izbrati novega upravnika. Če je upravnik kršil zakon ali pogodbo o opravljanju upravniških storitev, pa lahko etažni lastniki odstopite od pogodbe celo brez odpovednega roka.

Mag. Boštjan J. Turk