Pri ljubljanskem Javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija (VO-KA) še vedno ne znajo povedati, kakšni bodo novi zneski na položnicah zaradi ločenega obračunavanja odvajanja deževnice s streh, kar jim nalaga pred dobrim letom sprejeta uredba. Vedo pa, da bodo prve položnice z drugačnimi cenami in spremenjenimi postavkami uporabniki prejeli takoj po prvomajskih praznikih.

Na vprašanje, ali je že pripravljena nova metodologija, ki je osnova za izračun novih cen, so pri VO-KA odgovorili, da bodo celovito informacijo o cenah po novi uredbi pripravili v drugi polovici tega meseca, ko bo elaborat potrjen tudi pri pristojnem organu Svetu ustanoviteljev. Tako so se izognili odgovoru, ali se bodo sočasno z novimi cenami za ločeno obračunavanje deževnice zvišale oziroma (manj verjetno) znižale cene postavk, kot so omrežnina, vzdrževalnina, vodarina in podobne. Dejali so le, da so se doslej cene obračunavale po različnih zakonskih podlagah, medtem ko se metodologija izračuna cen z novo uredbo spreminja v več elementih, kar pomeni, da bodo postavke drugače razporejene.

Na Celjskem niso dvigovali cen

V celjskem podjetju VO-KA, kjer so stekanje deževnice v kanalizacijo začeli posebej zaračunavati že pred dobrim letom, pravijo, da zaradi določil nove uredbe niso dvigovali cen, temveč so pri obračunu zgolj odpravili določene pomanjkljivosti v prej veljavnem pravilniku. Glavne novosti, ki jih je prinesel nov obračun, so bile združitev vodarine in stroškov okoljske dajatve za načrpano vodo v skupno postavko vodarina, združitev priključnine-števnine in omrežnine pri vodooskrbi v skupno postavko omrežnina in mesečno zaračunavanje za praznjenje grezničnih gošč ter blata iz malih komunalnih čistilnih naprav. Spremembe so se zgodile tudi pri obračunu omrežnine in pri zaračunavanju prekomerne porabe vode.

Za »davek na dež« bo treba odšteti do tri evre

»Zneski na položnicah so se zaradi prilagoditve obračuna z uredbo spremenili zlasti pri omrežnini, ki se po novem obračunava enako za stanovanjske enote brez vodomerov kot za lastnike stanovanj z lastnimi vodomeri in lastnike hiš,« je povedala Helena Kojnik iz celjskega podjetja VO-KA. Po njenem mnenju je nov način obračuna pravičnejši, saj je poprej nekdo, ki je živel v bloku in ni imel lastnega vodomera, plačal za omrežnino dva evra, medtem ko je stanovalec v bloku, ki je imel lastni vodomer, za omrežnino plačal dobrih 17 evrov. Podobno naj bi vejalo tudi za tiste uporabnike, ki živijo v hišah. »Po novi uredbi pa stanovalci v vseh treh primerih plačujejo enako, to je dobrih osem evrov omrežnine,« je pojasnila Kojnikova. Sam »davek na dež«, kot uporabniki popularno imenujejo nov sistem obračunavanja odvajanja deževnice, ki bo poslej na položnicah prikazan ločeno od odvajanja komunalne vode, pa naj bi posamezna gospodinjstva plačevala glede na to, kako veliko streho imajo in kako je z nje deževnica speljana. »Uporabniku v individualnem objektu s povprečno tlorisno površino strehe 120 kvadratnih metrov, ki ima deževnico s strehe napeljano naravnost v kanalizacijo, zaračunamo tri evre (brez DDV), medtem ko od uporabnika z enako streho, ki ima deževnico speljano v kanalizacijo prek urejenega zadrževanja, zaračunamo le polovico tega zneska. Tisti pa, ki imajo padavinske odpadne vode speljane naravnost v ponikalnico, ne plačajo nič,« je razložila Kojnikova iz celjskega podjetja VO-KA. Po njenih besedah so noviteto uporabniki na Celjskem sprejeli brez večjih pretresov.

Da bodo storitev po novi uredbi plačevali le tisti, ki jo dejansko uporabljajo, trdijo tudi na ministrstvu za kmetijstvo in okolje. A uporabniki se kljub temu bojijo, da bodo komunalna podjetja izkoristila uredbo za sočasno zvišanje cen, kar naj bi prefinjeno izpeljala prek novih in spremenjenih obstoječih postavk na položnici. Izjava, ki so nam jo pred časom posredovali iz ljubljanskega podjetja VO-KA, daje slutiti, da strah ni povsem iz trte izvit: »O znižanju ali zvišanju cene v tem trenutku ni mogoče sklepati, saj je treba upoštevati tudi dejstvo, da je bila cena odvajanja odpadne vode nazadnje spremenjena leta 2004, cena čiščenja odpadne vode pa leta 2006.«