Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je z zamudo vendarle spregovoril o sporni podelitvi Zoisove nagrade za vrhunske dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvojne dejavnosti prof. dr. Dušanki Janežič, ki je bila pred tem iz krivdnih razlogov odpuščena s Kemijskega inštituta. Razlog za to je bilo poslansko vprašanje, ki mu ga je postavila Katarina Hočevar. Hočevarjeva je spomnila, da je kar nekaj priznanih znanstvenic z javnim pismom opozorilo, da ne pristajajo na promocijo in nagrajevanje oseb, ki ne izpolnjujejo vrednot poštenosti, socialne pravičnosti in enakopravnosti, zato jo je zanimalo, ali Pikalo kot minister lahko ukrepa v takšnih primerih in ali bi znanstvenica utegnila nagrado vrniti. Ne nazadnje nagrajenci prejmejo finančno nagrado, zagotovljeno iz proračuna države, enako se iz proračuna financira delovanje odbora pod vodstvom dr. Tadeja Bajda, ki nagrade podeljuje.

Nagrade za vrhunske dosežke in ne za moralne vrednote

Pikalo se je v odgovoru distanciral od odločitve odbora, a je člane ob tem nekoliko vendarle vzel v bran, rekoč: »O zadevnem dogajanju na Kemijskem inštitutu ne odbor ne ministrstvo nista dobila nobenega obvestila. Oktobra je bil o tem objavljen le članek v dnevnem časopisu. Člani odbora so se o nastali situaciji posvetovali in menili, da je v njihovi pristojnosti le odločanje na osnovi predpisanih kriterijev, po katerih pa si znanstvenica – na osnovi zajetne prejete dokumentacije – nagrado za svoje znanstvene dosežke nedvomno zasluži.« Po njegovih besedah postopki proti Janežičevi pred podelitvijo še niso bili dokončni, ne v komisiji za preprečevanje korupcije ne pred sodiščem zaradi prenehanja delovnega razmerja. Spomnimo, da jo je izredna odpoved iz krivdnih razlogov doletela zaradi potrjevanja prisotnosti njenega sina, sicer mladega raziskovalca, in njegove partnerice, strokovne sodelavke, ki sta bila oba zaposlena v laboratoriju za molekularno modeliranje, katerega vodja je bila prav Janežičeva. »Po podelitvi je javno pismo priznanih slovenskih znanstvenic precej odmevalo v javnosti. A odbor se je že v preteklosti srečeval s pritiski posameznikov ali inštitucij zaradi svojih strokovnih odločitev in menil, da je tako vmešavanje v pristojnosti odbora nedopustno,« je minister povsem razvrednotil mnenje skupine uglednih podpisnic.

Pikalo je poslanki še odgovoril, da kot minister nima pristojnosti vplivati ali spreminjati odločitev odbora ter da zakonodaja ne predvideva razveljavitve sklepa ali celo vrnitve nagrade. »Ne glede na to, da nobena zakonodaja ni popolna, pa na ministrstvu trenutno ne vidimo potrebe po njenem spreminjanju na področju nagrad za dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti.« Minister se je s svojim odgovorom pravzaprav pridružil mnenju članice odbora prof. dr. Spomenke Kobe z Inštituta Jožefa Štefana, ki je že pred časom dejala, da se nagrade podeljujejo za vrhunske znanstvene dosežke in ne za moralne vrednote. To pa je v popolnem nasprotju z resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020, v kateri je eksplicitno poudarjena potreba po »zagotavljanju visoke ravni etičnosti raziskovalcev pri delu in navzven«. Državni zbor se je leta 2011 z njo zavezal k pripravi sistemske institucionalne ureditve obravnave etičnih vprašanj v znanosti po zgledu držav Evropske unije, k sprejemu nacionalnega kodeksa etike in poštenja ter dobre prakse v znanosti in k vzpostavitvi častnega razsodišča za znanstveno področje.

Pahorjevega sprejema za nagrajence letos ne bo

Prošnjo za komentar o sporni nagrajenki smo naslovili tudi na predsednika Boruta Pahorja, ki se je podelitve konec novembra udeležil kot slavnostni govornik. Tudi v njegovem uradu niso želeli polemizirati glede odločitve odbora, sporočilna pa je Pahorjeva odločitev, da letos ne organizira sicer tradicionalnega sprejema za prejemnike nagrad.

Spomnimo še, da so Janžičeva, njen sin in njegova partnerica, vsi izredno odpuščeni iz krivdnih razlogov, na ljubljansko delovno in socialno sodišče vložili tožbo zoper Kemijski inštitut. Janežičeva je sicer že od leta 2009 dopolnilno zaposlena tudi na primorski fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Famnit).