Na inšpekciji za okolje in naravo pa so nam pojasnili, da to ni res in da so v zadnjih dveh letih opravili tudi izredni nadzor. Rezultati pa niso spodbudni. »Družba, ki izvaja tudi dejavnost cinkanja, ima okoljevarstveno dovoljenje in odpadne vode očisti na lastni čistilni napravi ter zagotavlja obratovalni monitoring odpadnih vod. V letih 2011 in 2012 v okviru predpisanega monitoringa niso čezmerno obremenjevali okolja pri odvajanju odpadnih vod,« so glede na predloženo dokumentacijo podjetja pojasnili na inšpekciji. Zaradi vseh težav, ki jih je imela radovljiška Komunala, in pritožb krajanov pa so lastni nadzor vendarle izvedli tudi inšpektorji. »Inšpekcija za okolje in naravo je poleg rednega monitoringa odpadnih vod, predpisanega v okoljevarstvenem dovoljenju, odredila še izvedbo kontrolnega monitoringa odpadnih vod, ki ga je opravil pooblaščeni laboratorij. Izvajal se je nenapovedano v letih 2012 in 2013. V letu 2013 je bilo ugotovljeno čezmerno obremenjevanje s parametrom cink,« je tudi ugotovila okoljska inšpekcija.

Do onesnaževanja naj bi prihajalo zaradi neustreznega ravnanja z muljem. Kot so še pojasnili na inšpekciji, je podjetje že izvedlo ukrepe za odpravo čezmernega obremenjevanja okolja, niso pa pojasnili, ali in kdaj nameravajo preveriti tudi njihovo učinkovitost. pk