Težave naj bi izhajale iz neprimernih delovnih odnosov

Težave v Gorenjskem muzeju naj bi izhajale iz neprimernih delovnih odnosov, odkar je vodenje muzeja maja 2011 prevzela Ogrinova. V tem času Ogrinova tudi ni izpolnila razpisnega pogoja za mesto direktorice o znanju tujega jezika, saj ni opravila zahtevanega izpita iz angleščine. Za njen odpoklic pred iztekom mandata sta se zavzela tako svet zavoda kot strokovni svet Gorenjskega muzeja.

Poročila pričajo, da Ogrinova pri svojem delu ni ravnala po predpisih in splošnih aktih zavoda ter neutemeljeno ni izvrševala sklepov organov zavoda oziroma je ravnala v nasprotju z njimi. Pri sklepanju poslov ni ravnala gospodarno, pri čemer je zaradi zanemarjanja in malomarnega opravljanja svojih dolžnosti ter s svojim nevestnim in nepravilnim delom zavodu povzročila večjo škodo, je v obrazložitvi odpoklica zapisala občinska uprava.

Med drugim ji očitajo, da ni realizirala projekta obnove strehe na Mestni hiši

Po njihovih ugotovitvah so tako nastale oziroma bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda ter pri ravnanju s sredstvi. Med drugim ji očitajo, da ni realizirala projekta obnove strehe na Mestni hiši, za katerega je občina zagotovila 60.000 evrov.

Ogrinova, ki je na današnji seji ni bilo, je sicer v minulih mesecih v celoti zavrnila razloge za odpoklic in hkrati navedla, da so nekonkretizirani in posplošeni, pri čemer ni obrazloženo, kakšna konkretna škoda naj bi nastala.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri mestnem svetu je danes predlagala, da bi odpoklic Ogrinove svetniki obravnavali šele na eni prihodnjih sej. Občinska uprava je namreč po prejemu soglasja sveta zavoda in strokovnega sveta gorenjskega muzeja ter izjasnitvi direktorice prejela še dodatno obsežno gradivo s strani sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda Gorenjskega muzeja.

Komisija je zato predlagala, da se gradivo, pripravljeno za odpoklic direktorice, dopolni z dodatno posredovanim gradivom. Vendar so svetniki menili, da je že pripravljeno gradivo dovolj obsežno in zgovorno. Tako so brez širše razprave hitro izglasovali odpoklic direktorice, in sicer je "za" glasovalo 18 od 27 prisotnih svetnikov.

Predložiti mora ustrezna dokazila o odpravi napak

Kranjski svetniki bodo na današnji seji sicer obravnavali tudi končno nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin v letu 2011. Nadzorni odbor ugotavlja, da je bilo nenamensko, neupravičeno ali nedokumentirano porabljenih 26.300 evrov.

Za navedena nepravilno porabljena sredstva mora po mnenju odbora uprava Mestne občine Kranj predložiti ustrezna dokazila o odpravi napak. Svetniki pa naj bi se na današnji seji glede na predlagan sklep le seznanili s končnim nadzornim poročilom.