Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo enostavnega objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je popolna, če investitor:

- v zahtevi navede podatke o parcelni številki in katastrski občini zemljišča, na katerem namerava graditi in podatke o vrsti enostavnega objekta;

- zahtevi priloži dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, s sestavinami, predpisanimi s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04);

- dokazilo o pravici graditi, kadar ta pravica ni vpisana v zemljiško knjigo.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo enostavnega objekta je izdelan v skladu s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji, če:

1. je projekt vložen v mapo, ki omogoča vstavljanje listov formata A4 (21 x 29.7 cm);

2. so v vodilni mapi po vrsti zloženi:

- naslovna stran vodilne mape, izdelana v skladu s prvim delom priloge 1, ki je sestavni del Pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji (označba 0.1);

- kazalo vsebine projekta, izdelan v skladu z drugim delom priloge 1 (označba 0.2), brez opisov načrtov;

- splošni podatki o nameravani gradnji, izdelan v skladu s tretjim delom priloge 1 (označba 0.3) s tem, da se v rubriki druge klasifikacije navede določba Pravilnika o vrstah objektov, ki opredeljuje enostavni objekt, za katerega gradnjo se naj bi pridobilo gradbeno dovoljenje;

- podatki o projektantih in odgovornih projektantih, izdelan v skladu s četrtim delom priloge 1 (označba 0.4) s tem, da se navede samo projektanta in odgovornega projektanta grafičnega prikaza umestitve v prostor in načrta arhitekture in odgovornega vodjo projekta;

- izjava o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti v skladu s prilogo 2 s tem, da se besedilo izjave ustrezno prilagodi temu, da v projektu ni načrtov, npr. da se beseda »načrt« spremeni v »grafični prikazi v vodilni mapi«;

- zbirno projektno poročilo, izdelano v skladu s 17. členom pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji;

- grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti, izdelan v skladu z 18. členom pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji;

- grafični prikaz vplivnega območja objekta, izdelan v skladu z 19. členom pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji;

- lokacijski podatki, izdelani v skladu s 26. členom pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji;

- podatki o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij, izdelan v skladu s prilogo 5 pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji in dokazna dokumentacija;

3. dokazna dokumentacija obsega:
 

- dokazilo, da izdelovalec projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izpolnjuje predpisane pogoje za projektante;

- dokazilo, da odgovorni projektanti, ki so izdelali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, izpolnjujejo predpisane pogoje (potrdilo o vpisu v imenik v pristojno poklicno zbornico, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev);

- dokazilo projektantov o zavarovanju odgovornosti;

- če je nameravana gradnja na območju, ki se ureja s prostorskim redom: soglasja soglasodajalcev oziroma kopije vročilnic, če soglasja niso bila dana oziroma če je nameravana gradnja na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom: mnenja, ki so bila dana k lokacijskemu načrtu;

- lokacijsko informacijo, ki se nanaša na zemljišče, na katerem se namerava graditi enostavni objekt;

- kopijo kartografskega dela izvedbenega prostorskega akta, vendar samo, če takšna kopija ni sestavni del lokacijske informacije;

4. so za vodilno mapo vloženi načrti, izdelani na nivoju idejne zasnove - lahko so izrisani na potrjeni kopiji oziroma izrisu katastrskega načrta, tloris, prerez in fasade, kadar so potrebne, so narisani v merilu 1 : 200, priključki na gospodarsko javno infrastrukturo pa so lahko izdelani tudi kot prostoročna skica.