Osnova za omenjene nujne podatke je tridimenzionalni model objekta. Zbiranje 3D-podatkov se je doslej izvajalo s posebno geodetsko opremo, ki je dajala le malo podatkov oziroma je bilo zbiranje večjega števila podatkov dolgotrajno in temu primerno drago.

Terestrično lasersko snemanje te težave premaguje. Princip laserskega snemanja je podoben principu merjenja laserskega razdaljemera, le da zaradi svoje visoke frekvence delovanja omogoča merjenje tako večjih objektov kot tudi njihovih manjših detajlov.

Z laserskim snemanjem je lažje izdelati PID dokumentacijo snemanega objekta. Tak posnetek prikazuje dejansko 3D-sliko posnetega objekta z relativno natančnostjo nekaj milimetrov, po potrebi dopolnjeno še z georeferencirano točnostjo meritev GPS. Tako pridobljeni podatki omogočajo enostavnejšo izdelavo pregledne digitalne tehnične dokumentacije v želeni obliki, kar lahko služi kot osnova za hitrejše sprejemanje odločitev glede popravil in vzdrževalnih del, njihovega enostavnejšega in točnega načrtovanje, hitrejše projektiranje ...

Tako pridobljene podatke je mogoče še dodatno obdelati po željah in potrebah uporabnika. Terestrično lasersko snemanje zato predstavlja močno sredstvo za kompleksno pripravo projektnih materialov tako za gradnjo kot rekonstrukcijo, kontrolo gradbenih objektov kot tudi za preračunavanje in analize.

Podatki, pridobljeni s terestričnim laserskim snemanjem, med drugim olajšujejo pripravo projektne dokumentacije izvedenih del (PID), kar je v veliko oporo projektnemu menedžmentu. Omogočajo tridimenzionalno načrtovanje, oblikovanje in simulacijo načrtovanih zamisli. Vse našteto skrajšuje čas izvedbe in omogoča natančnejšo kontrolo načrtovanih del (gradnja, popravilo, rekonstrukcija). Hkrati omogoča sprotno dopolnjevanje obstoječe dokumentacije, njeno lažjo sledljivost in zato naprednejše načrtovanje. Naročnik snemanja lahko postane lastnik podatkov. Vse opisano na kratko povedano omogoča lažje sprejemanje strateških odločitev.

Vir: Mersis