Tako lahko občani po novem dobijo nepovratne spodbude za:
– vgradnjo kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso v eno-, dvo- ali večstanovanjskih stavbah,
– toplotno izolacijo fasade,
– zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva.

Še naprej pa spodbujajo:
– vgradnjo solarnih ogrevalnih sistemov,
– celovito obnovo stanovanjskih stavb in
– gradnjo stanovanjskih stavb v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji.

Za te nepovratne finančne spodbude se lahko potegujejo vse fizične osebe, ki so lastniki stanovanjskih objektov ali solastniki, vendar morajo imeti pisno soglasje drugih solastnikov. Prav tako lahko subvencijo pridobijo imetniki stavbne pravice na nepremičnini. Vlogo za pridobitev omenjenih spodbud lahko pošljejo tudi ožji družinski člani lastnika stanovanjske stavbe pa tudi najemniki stanovanjskega objekta s pisnim dovoljenjem lastnika, pod pogojem, da so udeleženi pri financiranju naložbe.

Ker je med našimi bralci še vedno veliko takih, ki niso povsem seznanjeni z različnimi možnostmi za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud, smo povzeli nekaj najpomembnejših poudarkov javnega razpisa za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud pri posameznih ukrepih.

Vgradnja solarnega sistema

Pravico do spodbude ima vsak, ki v dokumentaciji predloži veljavni predračun izvajalca, ki vključuje popis del in opreme ter vrsto in površino sončnih kolektorjev. Predlagatelj mora Eko skladu predložiti tudi fotografije, kje bodo kolektorji nameščeni, in fotografijo prostora, kjer bo nameščen hranilnik toplote. Na vsaj eni fotografiji mora biti vidna tudi hišna številka. Višina spodbude za sončne kolektorje znaša 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150 evrov na kvadratni meter za ploščate kolektorje oziroma ne več kot 200 evrov na kvadratni meter za vakuumske kolektorje. Tisti, ki vgradijo kolektorje s pridobljenim znakom kakovosti »Solar Keymark«, lahko prejmejo dodatnih 10 evrov spodbude na kvadratni meter. Rok za izvedbo naložbe je 6 mesecev od sklenitve pogodbe, sicer pravica do spodbude preneha.

Celovita obnova stanovanjske stavbe

Pogoj za pridobitev tovrstne subvencije je, da lastnik oziroma imetnik hkrati izvede več ukrepov, kot so toplotna zaščita zunanjega ovoja stavbe, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva in prenova ogrevalnega sistema. Hkrati na Eko skladu občanom svetujejo, da v tako celovito obnovljeno stanovanjsko stavbo vgradijo sistem prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (učinkovitost mora biti vsaj 80-odstotna). Vlagatelj mora pri vlogi med drugim predložiti fotografije stavbe pred izvedbo naložbe in po sanaciji. Po sanaciji take stavbe mora lastnik dokazati, da je poraba energije za ogrevanje manjša za vsaj 40 odstotkov.

Višina spodbude znaša največ 25 odstotkov predračunske vrednosti naložbe. Vlagatelju, ki pridobi pravico do nepovratne spodbude, Eko sklad povrne tudi do 50 odstotkov vrednosti računa za elaborat gradbene fizike, vendar ne več kot 200 evrov. Najvišji znesek spodbude za celovito obnovo znaša 9000 evrov. Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od sklenitve pogodbe.

Gradnja stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji

Pravico do nepovratne finančne spodbude ima vlagatelj, ki bo zgradil hišo, ki ne bo porabila več kot 35 kWh energije na kvadratni meter na leto. V taki hiši je med drugim obvezna vgradnja centralnega prezračevalnega sistema z učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 80 odstotkov ter omejeno porabo električne energije (do 0,5 Wh na kubični meter transportiranega zraka). Prav tako morajo biti v taki hiši vgrajene ogrevalne naprave z visoko učinkovitostjo in podobno.

Višina nepovratne subvencije je odvisna od neto stanovanjske površine. Za samostojno stanovanjsko hišo je največja neto ogrevana površina 200 kvadratnih metrov, za dvodružinsko hišo največ 150 kvadratnih metrov na stanovanjsko enoto, enaka površina velja tudi za vrstne hiše. Največji znesek spodbude znaša 25.000 evrov. Skupni znesek pa je seveda najbolj odvisen od razreda učinkovitosti stavbe in vgrajenih materialov. Tako lahko vlagatelj prejme največjo subvencijo za hišo, ki porabi 15 ali manj kWh energije na kvadratni meter. Če je taka hiša izolirana z materiali naravnega izvora, prejme 125 evrov na kvadratni meter, če pa je enaka hiša grajena s sintetičnimi materiali, znaša subvencija 75 evrov na kvadratni meter. Če uporabi enake materiale pri gradnji hiše, ki porabi do 35 kWh energije na kvadratni meter, znaša nepovratna spodbuda samo še 30 evrov na kvadratni meter, medtem ko znaša subvencija za tako hišo ob uporabi naravnih materialov 40 evrov na kvadratni meter. Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od sklenjene pogodbe.

Vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso

Vlagatelj mora predložiti veljavni predračun izvajalca, ki vključuje nabavo in namestitev kotla, zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema in podobno. Kurilne naprave morajo imeti med drugim dodan hranilnik toplote z zmogljivostjo vsaj 50 l na kilovat toplotne moči. Višina subvencije znaša 20 odstotkov priznanih stroškov, vendar ne več kot 1800 evrov za kotle na sekance ali pelete oziroma 1300 evrov za kotle na polena.

Toplotna izolacija fasade

Pri vlogi na Eko sklad mora prosilec prav tako predložiti veljavni predračun izvajalca. Sloj izolacije na hiši mora biti debel najmanj 12 cm. Višina subvencije znaša 20 odstotkov priznanih stroškov, vendar skupaj ne več kot 10 evrov na kvadratni meter in za največ 200 kvadratnih metrov toplotne izolacije fasade.

Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva

Predlagatelj mora predložiti veljavni predračun izvajalca, višina spodbude pa prav tako znaša 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar skupaj ne več kot 60 evrov na kvadratni meter in za največ 30 kvadratnih metrov zamenjanih oken, balkonskih vrat ali fiksnih zasteklitev.

Vsi tisti lastniki stanovanjskih stavb, ki so od 1. junija 2008 do 1. junija letos vgradili kurilno napravo, izvedli toplotno izolacijo stavbe in menjali okna, lahko še dobijo subvencijo za nazaj, če predložijo ustrezne dokumente, ki jih za dodelitev spodbude zahtevajo na Eko skladu. Popolne vloge za te tri ukrepe bodo sprejemali samo še do 30. oktobra letos, po tem datumu pa ne več. Spodbude za omenjene tri ukrepe na Eko skladu izplačujejo 15 dni po sklenitvi pogodbe. Pogodbo pa sklenejo, če vlagatelj predloži vse potrebne dokumente in če so bila dela izvedena v skladu z razpisnimi pogoji, ki si jih lahko ogledate na spletni strani Eko sklada (www.ekosklad.si).