Da bo vaša vloga za izdajo gradbenega dovoljenja popolna, morate kot investitor navesti podatke o parcelni številki in katastrski občini zemljišča, na katerem nameravate graditi, in podatke o vrsti enostavnega objekta. Zahtevi morate predložiti dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s sestavinami, predpisanimi s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji. Priložiti pa morate tudi dokazilo o pravici za gradnjo, kadar ta ni vpisana v zemljiško knjigo, pojasnjujejo na portalu Gradimo.com.

Da pa bo projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu z omenjenim pravilnikom, mora izpolnjevati tudi nekatere podrobne formalne pogoje. Vložen mora biti v mapo formata A4, po vrsti morajo biti zloženi naslovna stran vodilne mape, kazalo vsebine projekta, splošni podatki o nameravani gradnji, podatki o projektantih in odgovornih projektantih, izjava o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti, zbirno projektno poročilo, grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti in vplivnega območja objekta, lokacijski podatki, podatki o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij ter dokazna dokumentacija.

gradbeno_dovoljenje1.jpg

Kaj mora obsegati dokazna dokumentacija

Dokazna dokumentacija obsega dokazilo, da izdelovalec projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izpolnjuje predpisane pogoje za projektante, dokazilo, da odgovorni projektanti, ki so izdelali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, izpolnjujejo predpisane pogoje in dokazilo projektantov o zavarovanju odgovornosti. Prav tako morajo biti v dokazno dokumentacijo vključena soglasja soglasodajalcev, lokacijska informacija zemljišča, na katerem bo stal objekt, in kopija kartografskega dela izvedbenega prostorskega akta (če takšna kopija ni sestavni del lokacijske informacije).

Zadnji pogoj, da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja popoln, je, da so za vodilno mapo vloženi načrti, izdelani na ravni idejne zasnove. Vse te zahteve se sicer zdijo zelo zapletene, vendar vam bo kakšen strokovnjak na tem področju zagotovo znal delo olajšati, javna uprava pa v prizadevanju za novi javni menedžment prav tako stvari tudi na tem področju postopoma olajšuje, tako da si naslednje generacije, ki bodo gradile hiše, upajmo, ne bodo več toliko belile glav z administrativnimi ovirami.