Odgovor 1: Da. Pogodba o opravljanju upravniških storitev je sklenjena in začne veljati, ko jo podpiše toliko etažnih lastnikov, kot je potrebno za sprejem sklepa o določitvi upravnika. Zakon izrecno določa, da taka pogodba učinkuje tudi proti etažnim lastnikom, ki je niso podpisali, oziroma proti etažnim lastnikom, ki so glasovali proti imenovanju pooblaščencev za sklenitev, in proti vsem pravnim naslednikom teh etažnih lastnikov. Dolžnost upravnika pa je, da vsakokratnemu etažnemu lastniku vroči kopijo sklenjene pogodbe. Šteje se, da je vročitev opravljena, ko upravnik kopijo sklenjene pogodbe pusti v hišnih predalčnikih stanovalcev, ob sklenitvi pa mora pogodbo objaviti tudi na oglasni deski.

Vprašanje 2: Zanima me, ali upravnik lahko sam izbere (svoje) obrtnike, da v našem stanovanjskem bloku opravijo določena vzdrževalna dela.

Odgovor 2: Da. Upravnik lahko za opravljanje posameznih poslov, ki sodijo v okvir upravniških storitev, pooblasti tretjo osebo. V tem primeru je odgovoren za ravnanje tretje osebe, kot da bi posel opravil sam.

Lahko pa se etažni lastniki pred samovoljo pri izboru tretjih oseb (obrtnikov) zavarujete tako, da v pogodbo o opravljanju upravniških storitev vnesete klavzulo, v skladu s katero mora upravnik pred sklenitvijo pogodbe s tretjo osebo za soglasje vprašati etažne lastnike ali nadzorni odbor.

mag. Boštjan J. Turk