Za prenovo gradu Brestanica (Rajhenburg) je občina Krško pridobila tri milijone evrov, prav tako tri milijone evrov je občina Maribor pridobila za prenovo mariborskega gradu. Celjska mestna občina je za prenovo Knežjega dvorca pridobila slaba dva milijona evrov, občina Vipava pa za prenovo Lanthierijeve graščine tri milijone evrov.

Grad Brestanica z najstarejšo ohranjeno romansko kapelo

Grad Brestanica je najstarejši v virih omenjeni slovenski grad z najstarejšo ohranjeno romansko kapelo in odličnimi renesančnimi profanimi poslikavami. Današnjo podobo je dobil v začetku 17. stoletja, zadnji pečat pa so mu dali menihi trapisti. Med drugo svetovno vojno je bil v gradu sedež preselitvenega urada za izgon Slovencev.

Danes je urejen le del grajskih prostorov, v njih je zbirka o slovenskih izgnancih in političnih zapornikih ter internirancih, o zgodovini gradu in o menihih trapistih. V sklopu obnove bodo v gradu med drugim uredili sodobne muzejske prostore za dislocirano enoto Muzeja novejše zgodovine in večnamenske dvorane za kulturne in turistične prireditve.

Mariborski grad je iz renesančne utrdbe zrasel v baročno rezidenco. V njem ima prostore Pokrajinski muzej Maribor. Celostna prenova gradu se je začela že leta 2001, končana bo leta 2012. V sklopu tretje faze prenove med drugim načrtujejo ureditev in zasteklitev dvorišča s postavitvijo lapidarija, prenovo kapel, restavratorske posege na Sternenovi poslikavi v pritličju palacija in dokončanje ureditve stalne postavitve.

Knežji dvorec v Celju na rimskih temeljih

Knežji dvorec v Celju je zgrajen na rimskih temeljih. Prvič se omenja leta 1323. Pozneje je bil večkrat preurejen. Sredstva so namenjena III. fazi prenove, ki obsega prenovo zahodnega trakta in komunikacijskega stolpa za potrebe Pokrajinskega muzeja Celje.

Lanthierijeva graščina je bila zgrajena leta 1659, med letoma 1702 in 1762 je bila razširjena in prenovljena. Po prenovi bo v graščini potekal študij vinogradništva in vinarstva v okviru Univerze v Novi Gorici, urejen bo tudi muzej.