Če gre za območje, ki je namenjeno individualni gradnji, je ponavadi komunalna infrastruktura že predvidena in jo je treba zgolj financirati in napeljati. Izgradnja komunalne infrastrukture se navadno financira iz občinskega komunalnega prispevka. Gradnjo priključkov na objekte in omrežja komunalne infrastrukture pa izvede investitor oziroma lastnik objekta, ki ga priključuje.

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini. Ob plačilu komunalnega prispevka občina jamči investitorju, da mu je oziroma mu bo omogočen priklop na omrežje lokalne komunalne infrastrukture. Ob plačilu prispevka ima investitor pravico zahtevati podpis pogodbe z občino, v kateri se opredelijo rok in tehnični pogoji priključitve na komunalno infrastrukturo.

Pred izgradnjo nepremičnine je nujno opremljanje zemljišč za gradnjo, kakor drugače imenujemo izgradnjo komunalne infrastrukture. Po aktualnem zakonu o urejanju prostora, ki je bil sprejet leta 2002, šteje, da je zemljišče komunalno opremljeno, ko je komunalna infrastruktura, ki zagotavlja najmanj oskrbo s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu javne službe.

Ob nakupu zemljišča pa se je dobro pozanimati tudi o tem, kakšne načrte ima občina z dograjevanjem oziroma širitvijo komunalne infrastrukture. Morda obstajajo načrti za gradnjo cest ali daljnovodov v neposredni bližini zemljišča, ki ga investitor kupuje in bi ga novozgrajeni objekti lahko motili.