Odgovor: Trenutno je aktualnih več razpisov za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za različne ekološke naložbe v Sloveniji. Izpostavil bi dve zanimivejši: Eko sklad je pred kratkim objavil javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (oznaka javnega poziva je 7SUB-OB11) ter javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (oznaka javnega poziva je 6SUB-0B11). Sredstva, ki so na voljo, znašajo 12 milijonov evrov. Investicij, za katere je mogoče pridobiti finančno spodbudo, je več. Pri večstanovanjskih stavbah so to denimo naložba v toplotno izolacijo fasade pri obnovi večstanovanjske stavbe, naložba v toplotno izolacijo strehe pri obnovi večstanovanjske stavbe, tudi naložba v napravo za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije. Pri enostanovanjskih stavbah pa lahko kandidirate za dodelitev nepovratnih sredstev za naložbo v solarni ogrevalni sistem, za naložbo v kurilno napravo za centralno ogrevanje stanovanjske hiše na lesno biomaso, pa tudi za naložbo v obliki gradnje ali nakupa nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe.

Vprašanje: Zanima me, kdo lahko kandidira za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za naložbe v energijsko učinkovite stanovanjske hiše oziroma stanovanja.

Odgovor: Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena. Sodelujejo lahko tudi ožji družinski člani lastnika (to so njegov zakonec ali zunajzakonski partner, otroci oz. posvojenci, starši ali posvojitelji lastnika), pod pogojem, če imajo njegovo pisno dovoljenje, pa tudi najemnik stanovanjske hiše ali stanovanja, če razpolaga s pisnim dovoljenjem lastnika. Za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske hiše ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je zgrajena ali prenovljena v pasivnem energijskem razredu, pa lahko kandidirata vsaka fizična oseba, ki je prvi kupec take hiše oziroma stanovanja, ter njegov družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji) z njegovim pisnim dovoljenjem.

Mag. Boštjan J. Turk

Tel. 01/6204 315, 051 311 505, e-pošta: icgp@siol.net

www.icgp.eu