Odgovor: Glede na to, da ste mizarja pravočasno opozorili, da ima izvršeno delo napake, morate najprej od njega izrecno zahtevati, da napake odpravi, kar ste tudi storili. Če mizar popravilo odkloni, pa lahko tudi zahtevate znižanje plačila ali celo odstopite od pogodbe, in sicer zaradi kršitve pogodbe na njegovi strani. Še posebno, če ima opravljeno delo tako hude napake, da je neuporabno, oziroma če je mizar pohištvo izdelal v nasprotju z dogovorom, lahko od njega kar neposredno zahtevate povračilo škode, ne da bi prej zahtevali odpravo napak.

Vprašanje: Kot prevoznika me zanima, kakšna je moja odgovornost v primeru izgube pošiljke in ali obstajajo kakšne posebnosti v primeru odgovornosti za izgubo stvari večje vrednosti.

Odgovor: Pri prevoznih pogodbah obstaja temeljno pravilo, po katerem prevoznik odgovarja za morebitno izgubo ali poškodbo pošiljke v času od njenega prevzema do izročitve, razen če je izguba posledica dejanja upravičenca, lastnosti pošiljke ali pa posledica zunanjih vzrokov, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se jim tudi ne izogniti ali jih odvrniti. Pri dragih stvareh pa je uveljavljena izjema, in sicer ste v primeru izgube ali poškodbe take pošiljke dolžni povrniti nastalo škodo le, če ste bili ob predaji stvari večje vrednosti obveščeni o tej vrednosti ali pa če ste škodo povzročili namenoma ali iz malomarnosti.

Vprašanje: Imamo probleme s prevoznikom gradbenega materiala. Med prevozom cementa in opeke se je namreč del tega materiala zaradi voznikove nemarnosti izgubil. Prevoznik se sklicuje na višjo silo (nevihta in hud veter med prevozom). Zanima me, ali se v takem primeru sploh lahko sklicuje na višjo silo.

Odgovor: Prevoznik odgovarja za poškodbo pošiljke v času od njenega prevzema do izročitve, pri čemer višja sila njegovo odgovornost izključuje. Pri presoji, ali gre za višjo silo ali ne, bo verjetno odločilno, ali so bile vremenske razmere, na katere se prevoznik sklicuje, res tako nepredvidljive, da se jim prevoznik objektivno ni mogel izogniti. Prevoznik mora namreč računati tudi na slabe vremenske razmere in mora v primeru napovedi slabega vremena blago, ki ga prevaža, ustrezno zaščititi. Zato se mi zdi, da je šlo v konkretnem primeru res za nemarnost oziroma za malomarnost voznika, ki ne izključuje njegove odgovornosti.

Vprašanje: Kakšne pravice imam v primeru, če je prodajalec v zamudi z izročitvijo nepremičnine?

Odgovor: Prodajalec mora ob izročitvi in prevzemu nepremičnine kupca opozoriti na pravico, da zahteva odpravo napak, ki se ugotovijo ob prevzemu, in na pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni zaradi morebitne zamude z izročitvijo nepremičnine ter ga hkrati poučiti, da bo te pravice izgubil, če jih ob prevzemu ne bo uveljavil. Če prodajalec ob izročitvi nepremičnine kupca ne opozori na te pravice (pomembno je, da torej prodajalec deluje aktivno), pa kupec ne izgubi pravice, da zahteva odpravo napak, ki bi jih bilo mogoče ugotoviti ob prevzemu, tudi če odprave teh napak ob prevzemu sploh ni zahteval. Prav tako mu v tem primeru ostane tudi pravica, da zahteva plačilo pogodbene kazni, tudi če ob prevzemu nepremičnine ni izjavil, da uveljavlja to pravico.

mag. Boštjan J. Turk