Posebnost je lesena nadgradnja v dveh etažah, največja v evropskem merilu. In strokovni zalogaj za vse vpletene v prenovo. Dali smo jim besedo in sami so jo zapisali.

Razširjeni hotel je svojevrsten tehnično-tehnološki dosežek

Družba Terme Čatež, d.d., se od julija 2011 ponaša s prenovljenim in razširjenim hotelom Terme, ki poleg najsodobnejših standardov bivanja, vrhunske opremljenosti in dizajna predstavlja svojevrsten tehnično-tehnološki dosežek. Poleg izredno kratkega roka izvedbe, saj so bile prve namestitve omogočene že po treh mesecih od zaprtja hotela, velja kot posebnost izpostaviti zlasti leseno nadgradnjo, posebnost, ki se je zaradi svojih specifičnih lastnosti in lahke konstrukcije izkazala kot edina primerna in izvedljiva rešitev.

Namen prenove hotela je bil v grobem že jasen: dati na trg nove tržne vsebine, s čimer bi izpolnili pričakovanja zahtevnih gostov. To je bila rdeča nit za pripravo študij, pa tudi tržne in ekonomske upravičenosti projekta prenove in razširitve hotela Terme. Obnova je bila nujna tudi zato, ker so pospešeno rasli stroški poslovanja hotela zaradi vzdrževanja oziroma odpravljanja posledic dotrajanosti. Terme Čatež se s tem projektom odločno pomikajo od običajnih smernic in standardov bivanja k najsodobnejšim zahtevam, višjemu cenovnemu turizmu in ponudbi dizajnerskega hotela, ki predstavlja ključno razlikovalno iztočnico v primerjavi s konkurenčnimi družbami.

md_catez.jpg

Poleg prenove in posodobitve hotelskega kompleksa je bil predmet investicije tudi razširitev zmogljivosti, kjer pa so razmišljanja potekala v različnih smereh – dozidava obstoječega dela, nov namestitveni hotelski del, povezan z obstoječim, nadgradnja. Kljub prvotnim pomislekom glede nadgradnje in gradbeno-tehničnih omejitev je bila na podlagi temeljitih študij sprejeta odločitev o izvedbi nadgradnje, in sicer v popolnoma novem konceptu, ki je predstavljal novost, neznan sistem. Gre za leseno nadgradnjo skupno dveh etaž in eno večjih v Evropi, kar je bila edina projektna izbira, saj je bilo nujno zagotoviti statično sanacijo objekta, ohraniti zemljišče in zelene površine ter hkrati omogočiti zahtevano ekonomiko poslovanja sistema in energetsko učinkovitost.

Dva popolnoma različna konstrukcijska sistema

Leta 2009 je v Termah Čatež investitor želel povečati zmogljivosti hotela Terme, pri čemer je tehtal dve možnosti: ali z gradnjo novega objekta v neposredni bližini obstoječega ali pa po vzoru nekaterih turističnih centrov nadgraditi obstoječi hotel. Zaradi premišljene rabe prostora, čim manjših vplivov na okolje in obstoječe infrastrukture je bila veliko bolj smiselna in ekonomična nadgradnja obstoječega hotela, a je bila težava določiti obstoječo nosilnost zidanega objekta, ki je bil zgrajen pred več kot 30 leti, ko še ni bilo sodobnih predpisov o potresno varni gradnji.

Tako je bilo treba za obstoječi zidani objekt skupaj z nadgradnjo dokazati, da nova, mnogo višja konstrukcija na stari osnovi izpolnjuje vse potrebne kriterije varnosti v skladu z novimi evropskimi predpisi. Določiti je bilo treba interakcijo oziroma navzkrižno delovanje dveh popolnoma različnih konstrukcijskih sistemov z ovrednotenjem medsebojnih vplivov pri potresnem vzbujanju in tako določiti, kako bo zidana osnova objekta vzbudila leseno nadgradnjo in kako bo ta vplivala na obstoječi objekt. Zato je investitor k sodelovanju povabil podjetje CBD, d.o.o. (Contemporary Building Design), ki je specializirano za projektiranje nadgradenj obstoječih objektov in hotelov z lesenimi konstrukcijami.

md_lesena.jpg

Pri nadgradnji je odločilna teža

Podjetje CBD je predlagalo, da se pred pripravo projekta izdela preliminarno študijo z računsko analizo obstoječega objekta, s katero se je določilo, kolikšno povečanje obtežbe je še dopustno, da je obstoječa konstrukcija popolnoma izkoriščena, a še vedno varna in skladna z predpisi, ki jih je treba upoštevati pri gradnji in prenovi obstoječih objektov na potresnih območjih. Tako so skupaj z inštitutom GI-ZRMK, d.d., in podjetjem za geomehanske raziskave GRACEN, d.o.o., natančno pregledali objekt, določili kvaliteto in mehanske karakteristike vgrajenih konstrukcijskih materialov ter pregledali in analizirali temeljenje objekta.

Z računskimi analizami strižne oziroma vodoravne nosilnosti obstoječega zidanega objekta in nosilnosti temeljev so določili, da je povečanje celotne teže 4-etažnega objekta dopustno največ za 10 odstotkov, s čimer so še vedno izpolnjeni vsi zahtevani kriteriji in je obstoječa konstrukcija še vedno varna in skladna s predpisi, ki jih je treba upoštevati pri gradnji in prenovi obstoječih objektov na potresnih območjih.

Na osnovi ugotovitev preliminarne študije o možnosti nadgradnje obstoječega objekta je bilo določeno, da je sicer nadgradnja 4-etažnega objekta možna v višini dodatnih dveh etaž, a so bile podane precej stroge omejitve glede dodatne teže vgrajenih materialov. Te omejitve je bilo treba dosledno upoštevati v celotnem procesu projektiranja in izgradnje. Zato so pri nadgradnji večinoma dobili prednost lahki in naravni materiali.

Ob vseh dodatnih zahtevah, kot so zadostna togost in nosilnost, potresna in požarna odpornost, zvočna izolativnost in zmožnost razbremenitve območij, kjer obstoječa konstrukcija ne dopušča dodatnih obremenitev, je samo velikopanelni sistem križno lepljenih lesenih plošč (X-Lam) zadostil vsem zahtevam. Hkrati velikopanelni sistem X-Lam zaradi svoje togosti in povezanosti celotne konstrukcije v »efekt toge lesene škatle« na vrhu stavbe zelo pozitivno vpliva pri potresnem vzbujanju na spodnji zidan objekt in obenem enakomerno prenaša obtežbo v obstoječo konstrukcijo brez velikih koncentracij in lokalnih napetosti.

md_lesena2.jpg

Manjša obremenitev sten in temeljev

S premišljeno zasnovo nadgradnje je bilo tudi preprečeno opiranje nove nadgrajene konstrukcije na bolj obremenjene stene in temelje obstoječe konstrukcije, saj so s pomočjo stenastih nosilcev X-Lam premostili del zidane konstrukcije, kjer so bili temelji obstoječega objekta zaradi napačnega izračuna leta 1977 preobremenjeni že več kot 30 let, to pa se je odražalo v večjih diferenčnih posedkih in razpokanih stenah hotela v teh segmentih.
V projekt so se aktivno vključile tudi ostale projektantske skupine, koordinacijo celotnega projekta pa je vodil projektivni biro Region, d.o.o., Brežice.

Prenovljeni hotel je primer izjemnih možnosti, ki jih ponuja sistem iz križno lepljenih (X-Lam) plošč za nadgradnjo obstoječih objektov na potresno ogroženih območjih. Križno lepljene plošče so same po sebi zelo togi, vendar izjemno lahki konstrukcijski elementi. S primernim sistemom spajanja med seboj in na obstoječo konstrukcijo se lahko prilagodijo frekvence nihanja nadgrajene lesene konstrukcije, da se optimalno ujemajo z nihanjem obstoječe konstrukcije. Tako se lahko doseže usklajeno nihanje objekta, brez neugodnih skokov togosti po višini konstrukcije. Zaradi povišanja objekta se temu nekoliko podaljšajo nihajne dobe, kar ugodno vpliva na znižanje potresnih obremenitev.

Po drugi strani pa se zaradi majhne teže dodane konstrukcije potresne sile ne povečujejo preveč. Končni rezultat je lahko celo večja konstrukcija, ki pa pri potresu starih nosilnih elementov ne obremenjuje znatno bolj kot prvotna, manjša. Poleg možnosti enostavnega prilagajanja togosti je velika prednost nadgradnje iz križno lepljenih (X-Lam) plošč tudi enakomeren raznos vertikalne obtežbe na spodnje elemente, kar je pri npr. jekleni nadgradnji skoraj nemogoče.

md_begrad_ok.jpg

Leseno konstrukcijo postavili v mesecu dni

Z dobro izdelano projektno dokumentacijo in organizacijo dela na terenu je mogoče tudi zelo velike nadgradnje izvesti v izjemno kratkem času. Montaža je hitra in tiha ter brez mokrih faz, ki bi zahtevale čas za vezavo materiala. S tem inovativnim načinom gradnje so predvsem turističnim centrom omogočene izvedbe novih kapacitet v kratki mirni sezoni. V primeru Term Čatež je nadgradnja in izvedba lesene konstrukcije skupne površine 3620 kvadratnih metrov trajala manj kot mesec dni, celotna adaptacija obstoječega objekta in finalizacija nadgradnje pa je bila končana v manj kot petih mesecih.

Zaradi omenjenih posebnosti, saj gre za največjo nadgradnjo v Evropi na potresnem območju, je bil proces pridobivanja gradbenega dovoljenja izredno kompleksen, istočasno smo se srečevali s časovnim pritiskom pravočasne oddaje vloge na razpis za pridobitev evropskih sredstev, saj je pravnomočno gradbeno dovoljenje pogoj za popolno vlogo. Zagotovitev ustrezne finančne strukture je, zlasti v današnjih zaostrenih gospodarskih razmerah, eden izmed ključnih pogojev za doseganje zahtevane ekonomike projekta in poslovnih okvirjev za začetek eksploatacije projektnih rezultatov.

Sofinanciranje projekta z nepovratnimi sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 25 odstotkov upravičenih stroškov investicijskega projekta je odobrilo ministrstvo za gospodarstvo decembra 2009, ko se je začelo tudi intenziviranje aktivnosti za pripravo projektne dokumentacije. Po celoviti prenovi kuhinje in vgradnji najsodobnejše tehnologije v letu 2010 se je januarja 2011 začela izvedba druge faze projekta prenove in razširitve hotela Terme, ki je predstavljala nadgradnjo hotela z 88 sobami in obnovo obstoječega namestitvenega dela, vključno s povezovalnimi hodniki in dvigali.

Dela so bila v celoti končana julija 2011, razširjeni in obnovljeni hotel Terme tako v šestih etažah obsega skupno 212 sob in 14 apartmajev. Izvedba je bila načrtovana tako, da je bila omogočena namestitev prvih gostov v dveh etažah že za velikonočne praznike, za prvomajske pa še v pritličju, s čimer smo vsi vpleteni v projekt uspeli zagotoviti spoštovanje zastavljene ekonomike projekta in doseči izreden gradbeno-inženirski dosežek.

Razširjeni in prenovljeni, t. i. dizajnerski hotel sodi v kategorijo največjih hotelov v Sloveniji, gostom pa zagotavlja najsodobnejše standarde bivanja kategorije petih zvezdic, čeprav zmogljivosti tržijo v kategoriji štirih. Sodobna arhitektura in dizajn ponujata gostom prijetno bivanje v ugodnem ambientu stilske dovršenosti, ki ponazarja specifiko območja, tj. sotočje rek Save in Krke. Popolnost odlikujejo tudi gostom in hotelskemu osebju vgrajene prijazne rešitve, kjer velja izpostaviti zlasti centralni nadzorni sistem, kakovostne materiale ipd.

md_kopalnica.jpg

Notranja oprema po nareku narave

V takšnem slogu je tudi notranjost hotela. Arhitekt notranje opreme Jani Vozelj je zapisal:

»Pri obnovi hotela Terme Čatež je bila pozornost v prvi vrsti namenjena temu, da bi s hotelirjem soustvarili produkt, ki bo gostu poleg osnovnih storitev, kot so namestitev, kulinarika, možnost kongresne dejavnosti in wellness programa, ponudil z novim oblikovanjem razpoznaven in udoben interjer. Ker govorimo o prenovi hotela s tradicijo in izdelanim programom, ki predstavlja motiv obiska, smo poskušali poiskati nadgradnjo njegove vsebine s specifičnim oblikovanjem prostorov.

Ob upoštevanju krajevnih značilnosti, z blagimi griči obdane ravnine, kjer stoji hotel, obdarjene z obiljem vodnih virov, smo poiskali vodilo oblikovanja. Ta sovpada z dolgoletnim vseobsežnim oblikovanjem, ki ga gojimo v biroju Spatio in temelji na sedmih prvinah.
Geometrija in proporci so naše izrazno sredstvo. Samoumevno in zavezujoče sledimo naravi kot kreatorki popolnosti. V svojih delih poskušamo razumeti sedanjost s tem, da se oziramo v preteklost in strmimo v prihodnost. Ustvarjalno sestavljamo novo, v kubistično formo ujeto vsebino. Končno obliko ustvarimo z elementi, ki so v medsebojnem konstruktivnem dialogu. Pomembna nam je simbioza, ki zgoraj našteto povezuje v eno. In to eno je popolnoma skladno, če v nas prebudi občutek za lepoto.

Element vode, ki nas spremlja v našem delu v smislu upodabljanja njenega valovanja, pretakanja, odsevanja in zrcaljenja, smo ujeli v geometrijske forme in barvni spekter naravnega kolorita. Simbiozo smo simbolno poiskali ob zlivanju vode z vodo, kar smo v naravi našli s prehodom dveh rek v eno. Tako je nastala zgodba sotočja in valovanja, ki nas spremlja v že izvedenih kreacijah in je ujeta v obliki arhitekturne fasade, v strukturah predelnih sten, v obliki stola, v dekorju preproge, pohištvu ali pa v oblikovanem manšetnem gumbu; skratka izdelano filozofijo celovitega oblikovanja smo ponesli v prostor, ki ga v prvi vrsti okarakterizira voda, obilo vode, ki vabi in predstavlja glavni motiv obiska bazenskih kompleksov in wellness programov Term Čatež.

Ob razumevanju investitorja in podpori vrhunskih izvajalcev, ki so s samoiniciativnim iskanjem in preverjanjem novih oblik v minimalnem času izvedli unikatno opremo, smo ustvarili osebnost hotela, ki se zrcali poleg dobre pogostitve tudi v uživanju gosta v specifičnem koloritu, izbranih materialih, blagi osvetlitvi in harmoniji oblik.

md_spalnica.jpg

Harmonija zunanjih in notranjih elementov

Zaznavna in svojsko oblikovana površina vodne gladine obiskovalca objame z unikatno dekoriranimi ploščicami kopalniškega interjerja, valovanje je ujeto v utopljeno izdelana držala pohištva, mehko zaobljena linija definira obliko podnožja miz, omaric in svetil. Gost hodi po razgibano oblikovani površini talne obloge, sede na dizajnirani stol, katerega naslon sledi formi geometriziranega vala in je tapeciran v tkanino, izdelano po naročilu. Obiskovalcu se pogled ustavi na zavesah s prepleteno razgibano linijo ali pa na grafično prezentni ideji vode, podani v likovni opremi hotela.

Eksterier, povezan z interjerjem, harmonija zunanjih in notranjih zaznavnih elementov, barve, igra struktur, razmerij vplivajo na naša čustva. Celovit prostor v povezavi z okoljem in naravo ni kaos brez pomena. Je smisel, ki ga določa red, nasprotujoč neredu in odtujenosti. Ustvariti dober prostor, ki nas spodbudi ter prebudi čustva z estetskim čutenjem, pomeni ustvariti sožitje med okoljem, ki nas obdaja. Z unikatnim dizajnom, ki poda karakter hotelu in je nadgrajen z udobjem, smo v prenovljenem hotelu Terme Čatež za gosta oblikovali interjer dobrega počutja.«

Investicija je skladna s temeljnimi kvalitativnimi in kvantitativnimi strateškimi cilji, opredeljenimi v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 2007–2011, s čimer smo še dodatno prispevali k hitrejšemu razvoju slovenskega turizma. Na tem mestu pa velja izpostaviti tudi preostalo široko ponudbo Term Čatež za družine, mladostnike in druge starostne skupine, ki se prepuščajo ponudbi drugih hotelskih kompleksov, tematskim namestitvam (Indijanska vas, Gusarski zaliv), kampiranju v kampu s petimi zvezdicami in predvsem številnim radostim na zimski in poletni Termalni rivieri, kjer bo letošnje poletje popestrila popolna novost – Termalni Rally, kjer bodo gostje lahko izkusili občutke doživljajskega tekmovanja z obroči. V Termah Čatež se namreč popolnoma zavedamo, da lahko dolgoročno rast in razvoj družbe zagotovimo izključno s tržno zanimivimi investicijami, katerih rezultati prepričajo naše cenjene goste.