Odgovor: Uvedbo komasacijskega postopka lahko predlagate tudi lastniki zemljišč oziroma v vašem imenu tako imenovani komasacijski odbor, in sicer vložite predlog za komasacijo na pristojno upravno enoto. Količinski pogoj boste izpolnili, če bodo predlog vložili lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67 odstotkov površin kmetijskih zemljišč na predvidenem komasacijskem območju. Upravna enota, na katero boste vložili predlog, bo preverila skladnost seznama lastnikov zemljišč z lastniškim stanjem v zemljiški knjigi, pa tudi skladnost komasacije s prostorskim aktom lokalne skupnosti. Odločbo o uvedbi komasacijskega postopka mora upravna enota izdati najpozneje v treh mesecih od dneva prejema popolnega predloga za uvedbo komasacijskega postopka.

Vprašanje: Slišala sem, da se lahko lastniki zemljišč dogovorimo za ponovno razdelitev zemljišč tudi, ne da bi to predlagali na upravni enoti. Ker se mi zdi to zanimiva možnost, bom vesela vašega pojasnila, ali to res drži.

Odgovor: Da, to drži. Verjetno imate v mislih pogodbeno komasacijo, v skladu s katero se postopki zložbe in ponovne razdelitve zemljišč izvedejo na osnovi pogodbe o komasaciji, ki pa jo morate skleniti vsi lastniki zemljišč na določenem območju. Tudi za tako komasacijo pa morate lastniki zemljišč pridobiti komasacijsko dovoljenje, ki ga izda upravna enota na podlagi vaše vloge. Tej vlogi morate priložiti tudi seznam lastnikov zemljišč s podatki o površinah, ki jih imate lastniki v lasti na območju pogodbene komasacije, pa tudi načrt nove razdelitve zemljišč.

Mag. Boštjan J. Turk