Odgovor: Lastniki zemljišč ob javni cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste, zlasti pa za dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, za gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa, za postavitev prometne signalizacije in prometne opreme, za izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi in za odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda. Za izvedbo teh ukrepov se lahko lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist. V primeru ustanovitve take služnosti pa vam pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.

Vprašanje: Zanima me, pod katerimi pogoji se lahko zemljišče sploh obremeni s služnostjo v javno korist. Verjetno mora občina (in druge pristojne institucije) za to jasno in nedvoumno izkazati svoj javni interes.
 

Odgovor: Nedvomno. S služnostjo se lahko lastninska pravica na zemljišču omeji le v primeru, če je to nujno potrebno za postavitev objektov gospodarske javne infrastrukture in njihovo nemoteno delovanje. Lastninska pravica na nepremičnini se lahko omeji tudi, če tako določa poseben zakon. Tak primer je denimo zakon o elektronskih komunikacijah, v skladu s katerim se lahko lastninska pravica na zemljišču omeji za potrebe izgradnje objektov javnih komunikacijskih omrežij (telefon, internet).

Mag. Boštjan J. Turk