Odgovor: Da, novi zakon uvaja strožji režim upoštevanja načela molka organa v upravnem postopku po preteku roka za izdajo projektnih pogojev in soglasij, in sicer tako, da je odslej onemogočeno, da bi soglasodajalci po poteku roka za izdajo soglasja zavračali taka soglasja. Odslej je striktno določeno, da mora pristojni soglasodajalec izdati soglasje pri zahtevnem objektu v 30 dneh, pri manj zahtevnem objektu v 15 dneh, pri enostanovanjskih stavbah, nezahtevnih ali enostavnih objektih (teh je v praksi seveda največ) pa celo v 7 dneh od prejema popolne vloge. Če soglasodajalci v teh rokih ne bodo odločili o izdaji soglasja, bo uveljavljena domneva, da je soglasje dano. Omenjeni roki bodo veljali tudi za izdajo soglasja za priključitve stanovanjskih objektov na javno komunalno infrastrukturo.

Vprašanje: Zanima me, ali bo novi zakon uvedel kaj več reda na področju pospešitve izdaje soglasij stranskih udeležencev pri graditvah objektov. Spomnim se primerov, ko je marsikatera gradnja popolnoma zastala, ker se ni dalo pridobiti soglasja za gradnjo s strani soseda, zemljiškoknjižnega lastnika, ker se je ta odselil v Ameriko ali pa je umrl. Je na tem področju kaj novosti?

Odgovor: Da, ta problematika bo odslej bolje urejena. Čakanje na različna soglasja in mnenja stranskih udeležencev pri gradnjah objektov je v marsikaterem primeru predstavljalo nerešljivo birokratsko oviro investitorjem, še posebno v primerih, ko je bilo treba pridobiti soglasja več stranskih udeležencev. Novi zakon končno vzpostavlja tako imenovano fikcijo vročitve vabil in odločb v upravnih postopkih, in sicer z objavo na oglasni deski in na spletnih straneh za stranske udeležence, ki jim vročitve zaradi zgoraj omenjenih razlogov ni mogoče opraviti. Če se stranski udeleženci po objavi vabila oz. odločbe ne bodo vključili v upravni postopek, se bo poslej štelo, da gradnjam ne nasprotujejo.

mag. Boštjan J. Turk
tel. 051/311 505, e-pošta: icgp@siol.net