Ker se v Bruslju dobro zavedajo izjemnega pomena izobraževanja za nadaljnji gospodarski, socialni in ekološki razvoj EU, v tem okviru pa še posebno pomena izobraževanja za izboljšanje splošne izobrazbene ravni posameznikov in povečanja njihove usposobljenosti za delo in posledično možnosti za kvalitetnejše življenje v skupnosti, so se odločili za finančno pomoč pri projektu sofinanciranja šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013, ki ga je objavil Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za ta projekt je slabih 7 milijonov evrov, rok prijave pa se izteče prihodnje leto, natančneje 15. junija 2013.
Namen javnega povabila je sicer večja dostopnost izobraževanja in povečanje splošne stopnje izobraženosti odraslih do zaključene srednješolske izobrazbe in posledično povečanje zaposlitvenih možnosti te konkretne ciljne skupine.

Odločitev za sofinanciranje

Za sofinanciranje se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, ki so ob zaključku izobraževalnega programa ali posameznega šolskega leta oziroma letnika, za katerega uveljavljajo sofinanciranje stroškov, dopolnili od 25 do 64 let, pod naslednjimi pogoji: da uveljavljajo stroške šolnine do vključno V. stopnje srednješolskega izobraževanja; da uveljavljajo stroške šolnine, ki se nanašajo na šolska leta od 2007/2008 do 2012/2013; da so stroške, za katere uveljavljajo sofinanciranje, poravnali z lastnimi sredstvi in za te stroške niso prejeli drugih virov; da so stroški dokazljivi in neposredno povezani z izvajanjem programa zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in da so račune za šolnino že plačali ter da je bilo šolanje opravljeno znotraj upravičenega obdobja, torej od 1. januarja 2007 do 31. avgusta 2013. Vse te osebe lahko pridobijo celo do 90 odstotkov upravičenih stroškov šolnin, in sicer za opravljene obveznosti srednješolskega izobraževanja odraslih (nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno tehničnega in gimnazijskega izobraževanja), in sicer za opravljene obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu v posameznih šolskih letih oziroma letnikih, za zaključeno izobraževanje, za opravljen delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit, za diferencialne izpite, za opravljene obveznosti v okviru prekvalifikacije za posamezno šolsko leto po osebnem izobraževalnem načrtu in za opravljen maturitetni ali poklicni tečaj.

Vlagatelji lahko vlogo za sofinanciranje oddajo do 15. julija 2013 na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, ki ima sedež na Dunajski 22 v Ljubljani, bodisi z navadno ali priporočeno poštno pošiljko bodisi osebno v vložišču sklada v času uradnih ur. Vloge obravnava strokovna komisija, in to le pravočasno prispele, pravilno izpolnjene in označene, in sicer do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da je vloga nepopolna, komisija vlagatelja v roku 8 dni od odpiranja njegove vloge pozove k dopolnitvi (če se v tem roku vloga ne dopolni, je zavržena). Vlogo potem obravnava strokovna komisija, vlagatelji pa morajo biti obveščeni o odobritvi oziroma neodobritvi vloge v roku 30 dni od podpisa sklepa direktorja sklada o dodelitvi sredstev.

Mag. Boštjan J. Turk
Tel.: (051) 311 505