In vendar se tudi v najtežjih trenutkih (ali pa ravno zato) najdejo inovatorji, ki na pogled nemogoče vendarle pretvorijo v mogoče. Tak je primer pred kratkim ustanovljene Stanovanjske zadruge Eko Gradvest, ki s svojo ponudbo ne le presega konkurenco, ampak udejanja celo socialno noto, ki bi sicer morala biti prva skrb države.

Lažje do nakupa

Prav gotovo se vsi strinjamo, da za nakup lastnega stanovanja potrebujemo tudi bančno posojilo. Redke (in vprašljive?) so izjeme, ki se lahko temu izognejo. Toda za najem bančnega posojila potrebujejo morebitni kupci med drugim vsaj zaposlitev za nedoločen čas, kar naj bi jamčilo poplačilo posojila na dolgi rok. Vendar so lahko tudi pri taki zaposlitvi dohodki prenizki za odobritev potrebnega posojila, čeprav lahko pri obročnem odplačevanju dolga pomagajo še drugi družinski člani. Še večja ovira za najem tovrstnega bančnega posojila so v zadnjem času pri nas vse pogosteje uporabljene pogodbe o delu za določen čas. Enako velja za mnoge samostojne podjetnike, ki so v to obliko delovanja v določenih primerih preprosto prisiljeni. Da o zlorabi podaljševanja študentskega statusa za delo prek študentskih servisov niti ne govorimo.

md290_ekogradvest_1.jpg

Z najemom do stanovanja

Zato Stanovanjska zadruga Eko Gradvest vsem zainteresiranim, ki se najdejo v zgoraj omenjenih primerih zaposlitve, najprej ponudi stanovanja iz svojega fonda v najem za pogodbeno dogovorjeno časovno obdobje. Tak najem pomeni resno namero za poznejši nakup stanovanja ali hiše. Zadruga v času najema svojim članom pomaga, da z ustreznimi koraki pridejo do finančnih poti, ki jim nazadnje omogočijo odkup izbrane nepremičnine. Najpomembnejši poudarek pri tem je, da se mesečna najemnina sešteva kot anuiteta za odkup stanovanja – kot pri bančnem posojilu. Tako najem postane posebna vrsta stanovanjskega varčevanja. Izvor prihodkov v nasprotju z bankami ni pomemben, pomembno pa je dosledno poravnavanje pogodbeno dogovorjenih mesečnih obveznosti. Najdaljši rok tovrstnega najema je 30 let, a se pogodbeno razmerje da spremeniti, ko lahko kupec izračunani dolg poravna prej. To je dobro vedeti zato, ker se stroški financiranja dogovorjenega projekta višajo z daljšanjem dobe odplačevanja najemnine. Resnost namere za odkup stanovanja s pomočjo zadruge je potrjena z varščino v višini desetih odstotkov od vrednosti stanovanja ali hiše. Drugi začetni stroški pomenijo le še poravnave za sklepanje nujnih pogodb pri notarju.

Najprej najem, nato nakup

Pomemben poudarek pri delovanju zadruge je ta, da investitor prenese vse izbrane nepremičnine za najem in poznejši odkup v lastništvo zadruge. To pomeni, da morebitne težave prvotnega investitorja ne prizadenejo niti bank niti kupcev stanovanj. Zadruga namreč jamči varnost posla v času, ko najemniki z najemnino v bistvu varčujejo in hkrati pridobivajo potrebno finančno osnovo za odkup stanovanja. Zadruga deluje neprofitno, kar je pomembno tako za banko, ki tovrstno aktivnost podpira, kot za kupce, ki s članstvom v zadrugi sestavljajo njeno skupščino in tako nadzirajo njeno delo. Čeprav so osnovna pravila za vse enaka, je vendarle vsak primer svoje stroškovno mesto, ki je kot tako individualno obravnavano. V stanovanjskem fondu bodo namreč samo stanovanja za znane kupce, ki bodo že imeli sklenjeno pogodbo z namero odkupa. Ves z najemnino privarčevani denar se bo zbiral na posebnem depozitnem računu banke, ki bo tako imela vpogled in nadzor nad vsemi finančnimi tokovi v okviru zadruge.

md290_ekogradvest_2.jpg

Član zadruge

Vsi, ki želijo postati člani zadruge, pridobijo ustrezne informacije v njihovi prodajni službi, kjer tudi izpolnijo obrazec, s katerim opredelijo svoje želje in možnosti, podobno kot bi na banki najemali posojilo. Zadruga tako postane le vmesni člen, ki poveže kupce izbranih stanovanj z banko, ki jim tako pomaga uresničiti svoje sanje. Pri tem velja še povedati, da ima banka, ki posel spremlja, hipoteko nad izbrano nepremičnino. Ob zaključku najema s poplačilom vrednosti nepremičnine je ta vseh bremen prosta za vpis v zemljiško knjigo na ime kupca.

www.mojnovidom.si