Novo stanovanje je za večino kar velik zalogaj, še zlasti za mlade družine, ki pot v (samo)odgovorno življenje šele začenjajo. Krizne razmere so pomoč pri kupovanju novih stanovanj precej omejile, saj je do bančnih posojil, brez katerih pri nepremičninskih poslih večinoma ne gre, težko priti. To vedo tudi v podjetju Eko Gradvest, ki že od leta 2006 gradi stanovalcem in naravi prijazne objekte. To pomeni, da uporabljajo naravne materiale in učinkovito (varčno) energetsko oskrbo.

Stanovanjska zadruga Eko Gradvest

V podjetju Eko Gradvest so prav zaradi omenjenih razmer na bančnem, nepremičninskem in zaposlitvenem trgu razvili vse pozornosti vredno zamisel o stanovanjski zadrugi (Stanovanjska zadruga Eko Gradvest), ki že odpira pot do lastnega stanovanja s pomočjo predhodnega najema. Banke namreč zahtevajo za odobritev dolgoročnih posojil (kar stanovanjska seveda so) med drugim potrditev zaposlitve za nedoločen čas. Zaradi neurejenih razmer na našem trgu delovne sile je danes zlasti mladim težko priti do tega statusa. Zato jih večina dela za pogodbeno omejen čas, kot samostojni podjetniki ali celo s »prisiljeno« podaljšanim študentskim statusom v namen zaposlitve. Našteto za bančna posojila ni dovolj. Je pa dovolj za najemnino stanovanja. Pri tem imajo lahko najemniki še pomoč staršev in drugih sorodnikov. Toda najemnina stanovanja je praviloma za najemnika nepovratni strošek, ki pokriva najemnikovo uporabo nepremičnine v dogovorjenem časovnem obdobju. Tu so še tekoči stroški bivanja in še nujno varčevanje za nakup lastnega stanovanja. Račun se ne izide. Zlasti ne v današnjih razmerah. Zato ponudba Stanovanjske zadruge Eko Gradvest sloni na drugačnih temeljih! Zasnovali so namreč varčno finančno shemo, po kateri najemniki z najemnino obročno odkupujejo stanovanje in med tem časom pripravljajo načrt za poznejši odkup stanovanja. V bistvu z najemnino varčujejo! V tem primeru zaposlitveni status najemnika ni pomemben, pomembno je le redno mesečno poravnavanje dogovorjenih obveznosti. Tako mesečna najemnina postane enakovredna mesečni anuiteti (primerljivega bančnega) posojila za nakup stanovanja, saj se najemnina sešteva v ta namen. S članstvom v zadrugi se je mogoče dogovoriti tudi za opremo v izbranem stanovanju, kar se prišteje k osnovni ceni stanovanja in se prav tako z najemnino mesečno poravnava do končnega odkupa. Tu je pomemben poudarek, da je oprema stanovanja pri gradnji na ključ, kot rečemo v takem primeru, obdavčena z 8,5-odstotno stopnjo, če to počnemo sami, pa velja trenutno 20-odstotna davčna stopnja.

ekogradvestprvi.jpg

Začetek z najemom nepremičnine

Za začetek najema nepremičnine prek zadruge je sicer zahtevan desetodstotni polog vrednosti izbranega stanovanja, kot jamstvo za resno namero poznejšega odkupa. Tu so še stroški sklepanja pogodb. Čeprav so pravila za sodelovanje in delovanje v zadrugi za vse enaka, obravnavajo vsak primer posebej, se mu prilagodijo in pogodbeno dogovorijo o vseh pogojih in rokih najema, kar se da ob izboljšanih razmerah za najemnika pozneje tudi spremeniti.  Za varnost pogodbeno dogovorjenega posla jamči zadruga, na katero se prenese vse izbrane nepremičnine za najem in poznejši odkup. To pomeni, da morebitne težave prvotnega investitorja ne prizadenejo niti posameznih kupcev niti bank, ki to novo zamisel podpirajo. Čas pridobivanja stanovanja je dogovorjeni najem, ki pa lahko traja največ 30 let. Vsak posameznik se ob podpisu pogodbe sam odloči za časovno obdobje, ki ga lahko pozneje spremeni, če se njegove finančne razmere za odkup stanovanja izboljšajo. Vsi, ki želijo postati člani zadruge, morajo najprej izpolniti obrazec, s katerim opredelijo svoje želje in možnosti, podobno kot bi na banki najemali posojilo. Skupaj s svetovalci v zadrugi lahko na tej osnovi poiščejo najustreznejšo pot do izbranega cilja oziroma skupaj postavijo splošne pogoje za poznejši odkup stanovanja po zdajšnjih zmožnostih vsakega najemnika posebej. Ti splošni pogoji so sestavni del najemne pogodbe. Ko bodo vsi pogoji iz najemne pogodbe izpolnjeni, bo izvršen tudi prenos lastništva vseh bremen prostega stanovanja na končnega lastnika.

www.mojnovidom.si