Prodaja novih stanovanjskih objektov je zaradi bančnega kreditnega krča v Sloveniji skoraj zastala in število transakcij se je v primerjavi z obdobjem pred finančno krizo močno zmanjšalo. Podkapitaliziranost in slepe naložbe v številne nasedle tranzicijske projekte iz preteklih let so močno zmanjšale sposobnost naših bank za kreditiranje fizičnih oseb pri nakupu nepremičnin. Strožja politika zavarovanj posojil je ob tem močno zmanjšala število finančno sposobnih kupcev.

Vedno se najde izhod

Celotna slika na trgu se zato danes prikazuje kot nekakšno brezizhodno stanje, ko do novega stanovanja skorajda ni mogoče priti. Najtežje je mladim, posameznikom in družinam, ki nimajo možnosti zaposlitve za nedoločen čas. Njihovo delo in s tem redni prihodki so največkrat vezani na pogodbeno določen čas, to pa za odobritev bančnih posojil ne zadošča. Brez posojila pa si nakup stanovanja lahko privoščijo le redki.

md279_ekogradvest_zadrzga_1.jpg

»Zaradi takih razmer sem začel razmišljati o stanovanjski zadrugi, ki bo zapolnila prostor, ki je nastal v novih razmerah na trgu dela in kapitala. Stanovanjska zadruga bo nekakšen inkubator za pripravo iskalcev stanovanj, da vendarle pridejo do svojih domov. Najprej z najemom in pozneje z odkupom. Podjetje Eko Gradvest že zdaj ponuja najem stanovanj v naselju Moj novi dom v Komendi in plačano najemnino všteva kot komercialni popust za poznejši odkup. Z načrtovano stanovanjsko zadrugo Eko Gradvest, ki jo pravkar ustanavljamo in predvidevamo, da bo lahko polno zaživela v jeseni, bodo te poti poenostavljene in zato še lažje premagljive,« predstavi osnovno idejo direktor podjetja Eko Gradvest Marijan Fras.

Zamisel za ustanovitev stanovanjske zadruge Eko Gradvest se je rodila že v letu 2011, kot odgovor na aktualne razmere v gospodarstvu. Spodbudile so jo zlasti razmere na trgu stanovanjskih gradenj in predvideni trendi na tem področju. Stanovanjska zadruga bo v sodni register vpisana predvidoma v juliju 2012, z aktivnim poslovanjem na trgu pa bo po predvidevanjih pričela septembra 2012. Stanovanjska zadruga Eko Gradvest, bo v obliki zakonsko predpisanih določil združevala vse zainteresirane člane na trgu obnov in novogradenj stanovanj, z namenom zapolniti nastale vrzeli v kreditni politiki pri financiranju novogradenj, obnov in nakupov nepremičnin. Vseh nepremičnin! Člani zadruge bodo lahko tako fizične (najemniki in morebitni kupci) kot tudi pravne osebe.

md279_ekogradvest_zadrzga_3.jpg

S članstvom do takojšne uporabe in poznejšega odkupa

Morebitni kupci stanovanj bodo z včlanitvijo v zadrugo izpolnili pogoje za sklenitev najemne pogodbe, ki jim bo omogočila takojšnjo uporabo izbrane nepremičnine v lasti zadruge. Ob sklenitvi najemne pogodbe bodo plačali varščino v višini 10 odstotkov vrednosti nepremičnine. Višina mesečne najemnine bo določena glede na plačilno sposobnost najemnika (najdaljša doba je 30 let) in bo morala ustrezati višini anuitete, ki bi jo najemnik nepremičnine plačeval banki, če bi za ustrezen znesek pri banki najel stanovanjski kredit. Investitor bo mesečno najemnino obravnaval kot komercialni popust za nakup nepremičnine. To pomeni, da se cena nepremičnine zniža za vrednost že plačane najemnine, kar je zelo pomembno za končni obračun odkupa stanovanja. Tega, zainteresirani, nikar ne prezrite!

Sodelovanje med člani zadruge bo s pravno ureditvijo omogočalo lažji pretok nepremičnin in finančnih sredstev poslovanja (stvarno in operativno urejanje lastninskih pravic na posamezni nepremičnini), kar na varen način za vse udeležene bodočemu končnemu kupcu zagotavlja takojšnje uživanje nepremičnine (po dogovoru tudi z izbrano opremo!), ob postopni graditvi kreditne sposobnosti, ki je danes največji problem. Po drugi strani zadruga zagotavlja naložbeno varnost tudi bankam, potencialnim posojilodajalkam. Ko član (najemnik nepremičnine) poravna pogodbene obveznosti iz najemne pogodbe in ob zaključku sklene kupoprodajno pogodbo, njegovo članstvo v stanovanjski zadrugi preneha.

md279_ekogradvest_naslovnica_2.jpg

Čeprav bo, kot že rečeno, zadruga aktivno poslovanje predvidoma začela v letošnjem septembru, zainteresiranim najemnikom in morebitnim kupcem ni treba čakati. Že zdaj namreč lahko sklenejo najemno pogodbo s podjetjem Eko Gradvest za že zgrajena stanovanja ali namero za najem stanovanj, ki so še v gradnji. Pri teh še lahko vplivajo tudi na dokončanje in opremo teh stanovanj. Ko bo zadruga začela aktivno delovati, bodo lahko nepremičnino prenesli na zadrugo, tako postali njen član in nadaljevali odkup stanovanja po opisani poti. Enako velja seveda tudi za najemnike, ki že bivajo v naselju Moj novi dom v naselju Gmajnica pri Komendi, saj Eko Gradvest to, edinstveno obliko najema na našem trgu, za katerega vlada veliko zanimanje, omogoča že poldrugo leto.