Zadruga bo svojim članom pomagala, da z ustreznimi koraki pridejo do finančnih poti, ki jih bodo privedle do lastnega doma. Bo neke vrste »inkubator« za iskalce novih stanovanj, ki jim bo pomagal pripraviti in izpeljati finančni načrt od najema do nakupa lastnega stanovanja. V vsakem primeru gre za novost v našem prostoru.

Odprta vrata

Zamisel o stanovanjski zadrugi so na plan potisnile aktualne razmere na našem nepremičninskem in bančnem trgu, ki vplivajo tudi na zaključevanje kakovostne gradnje z naravi prijaznimi materiali naselja Moj novi dom v Gmajnici pri Komendi. Tu so poleg zadnje reprezentančne individualne hiše na voljo še stanovanja različnih velikosti v večstanovanjskih objektih. V tem času so k zadrugi priključili še novo lokacijo v Logatcu, kjer bodo poleg stanovanj na voljo tudi enodružinske hiše, a o tem več prihodnjič. Zadruga bo odprta tudi za vse morebitne nove predloge različnih investitorjev, vključno z »nasedlimi« investicijami, ki jih drugi ne zmorejo rešiti.

eko_zadruga.jpg

V čem je »čar« stanovanjske zadruge? Na prvem mestu lahko navedemo prenos vseh izbranih nepremičnin za najem in poznejši odkup v lastništvo zadruge. To je jamstvo, da morebitne težave prvotnega investitorja ne prizadenejo niti posameznih kupcev niti bank, ki podpirajo to novo zamisel. Zadruga namreč jamči varnost v času, ko najemniki pridobivajo potrebna finančna sredstva za odkup stanovanja. Čas pridobivanja stanovanja je obdobje dogovorjenega najema, ta pa bo mogoč največ do trideset let. Vsak posameznik se bo ob podpisu pogodbe sam odločil za določeno časovno obdobje, ki pa ga bo mogoče pozneje tudi skrajšati, če se izkaže priložnost za to. Ni odveč opozoriti, da daljše časovno obdobje pomeni tudi višje stroške financiranja nakupa stanovanja.

Varnost

Poenostavljeno povedano: ne more se zgoditi, da bi morebitni kupci denimo po desetih letih najema ostali brez nepremičnine, ker je šlo neko pri gradnji soudeleženo podjetje v stečaj, kar v aktualnem gospodarskem trenutku predstavlja kar velik strah za vse dolgoročne načrte. In nakup stanovanja seveda je dolgoročna namera. Zadruga namreč drugih dejavnosti ne bo imela, delovala bo povsem neprofitno. To je pomembno tako za kupce kot tudi za banke, ki bodo tovrstne aktivnosti kreditno podpirale in pri tem tudi nadzirale aktivnosti zadruge. Banke bodo tudi imele hipoteko nad obravnavano nepremičnino, kar pomeni, da bodo zainteresirane dogovorjeni posel uspešno končati. Zato to hkrati pomeni tudi varno dolgoročno naložbo za vsakega posameznika.

Poudariti je treba še princip obravnave stanovanjskega sklada, ki bo vključen v zadrugo. To namreč ne bo neka »skupna vreča«, v kateri bi se lahko vse po- in premešalo, temveč bo vsako stanovanje svoje stroškovno mesto. V skladu bodo namreč samo stanovanja za znanega kupca. Torej tista, ki bodo že imela najemno pogodbo z namero odkupa. Ves denar za določeno stanovanje se bo zbiral na posebnem depozitnem računu banke, ki bo tako imela tudi vpogled in nadzor nad vsemi finančnimi tokovi v okviru zadruge.

eko_zadruga2.jpg

Sistem delovanja Stanovanjske zadruge Eko Gradvest je torej postavljen tako, da ima večplastno nadziranje poslovanja. Pri tem bo sodelovala tudi skupščina zadruge, katere član bo vsak najemnik stanovanja, ki bo tako seznanjen z vsemi dogajanji. Dodatna varovalka za uspešno zaključevanje dogovorjenih pogodb pa je zahteva, da vsi člani zadruge sklenejo življenjsko zavarovanje za primer, če se kaj nepredvidljivo nesrečnega zgodi tudi njim. Žal tega nikoli nihče ne more predvideti …

Neprofitna ustanova

Kot rečeno bo zadruga delovala neprofitno, njeno osnovno poslanstvo je priprava in vodenje aktivnosti za najem in poznejši odkup določenega stanovanja. To pomeni, da zagotovi odloženo plačilo za končnega uporabnika, varnost posla v času odkupa, čim nižje operativne stroške in čim krajši čas tudi pri urejanju potrebnih dokumentov. Predvidevajo, da bo izbrano stanovanje uporabniku na voljo v štirinajstih dneh po podpisu pogodbe. Pogoj za tovrstni najem stanovanja pa je vhodni polog najemnika v višini desetih odstotkov od vrednosti izbranega stanovanja. Pozneje najemniki mesečno poravnavajo najemnino, ki bo izračunana v višini anuitete glede na ročnost odplačila in cene stanovanja. Ta plačila se seštevajo v smislu obročnega odkupovanja stanovanja.

Včlanjevanje

Vsi, ki bodo želeli postati člani zadruge, bodo najprej izpolnili obrazec, s katerim bodo opredelili svoje želje in možnosti, podobno kot bi na banki najemali posojilo. Skupaj s svetovalci v zadrugi bodo na tej osnovi poiskali najustreznejšo pot do izbranega cilja oziroma skupaj bodo postavili splošne pogoje za obvezen odkup stanovanja po zdajšnjih zmožnostih vsakega najemnika posebej. In ti splošni pogoji bodo sestavni del najemne pogodbe. Ker gre v takih primerih za dolgoročno obdobje, bodo pozneje mogoči tudi popravki dogovorjenih pogodb glede na morebitne spremembe v družbi oziroma pri vsakem posamezniku, saj bo v tem času morda kdo prišel do dodatnih finančnih virov za hitrejši odkup. V takem primeru bo namreč treba prilagoditi anuitetni izračun in amortizacijsko stopnjo.

eko_zadruga3.jpg

Ne nazadnje lahko pride tudi do prekinitve pogodbe, česar pa si prav gotovo nobena stran ne želi. Ko bodo vsi pogoji iz najemne pogodbe izpolnjeni, bo izvršen tudi prenos lastništva vseh bremen prostega stanovanja na končnega lastnika. V ceno stanovanja so vključeni vsi stroški sklenjenega posla, razen obratovalni stroški v času najema, stroški sklenitve pogodbe in stroški morebitnega razdrtja pogodbe.

Eko Gradvest tako nadaljuje svojo inovativnost na našem nepremičninskem trgu. Začel je s klasično prodajo, vendar naravi prijazno in energetsko varčno gradnjo stanovanjskih objektov, nadaljeval z ugodno ponudbo najema stanovanj do pet let in zdaj preseneča s Stanovanjsko zadrugo Eko Gradvest, ki na tem področju premika meje. Naselje Moj novi dom v Komendi, na katerega temeljih je nastala zamisel o stanovanjski zadrugi, bo kmalu dobilo podobno družbo v Logatcu. Lahko pa si obetamo, da bo ideja sčasoma zajela vso Slovenijo.