Odgovor: V vašem primeru bi lahko priposestvovali služnost na osnovi drugega odstavka 217. člena SPZ – torej na osnovi nedobrovernega priposestvovanja, ker v zvezi s priposestvovanjem niste bili v dobri veri (saj ste vedeli, da niste upravičeni do služnosti, ker služnost ni bila vpisana v zemljiško knjigo). Tako služnost lahko sicer priposestvujete, če ste jo dejansko izvrševali 20 let, lastnik služeče stvari pa se izvrševanju služnosti ni uprl. Za nastanek služnosti na osnovi priposestvovanja boste morali vložiti tožbo za ugotovitev služnosti – svetujem vam angažma ustreznega odvetnika.

Vprašanje: S sestro imava namen razdeliti stanovanjsko hišo, ki je bila v solastnini. Bojim se, da bo v zvezi s tem nastal problem, saj je sestra proti vsem posegom v hišo, poleg tega se bojim, da bo sestra želela tisti del nepremičnine, ki bo meni onemogočal dostop do mojega dela hiše. Glede na to me zanima, kako urediti dostop. S pogodbo s sestro (bojim se, da to ne bo mogoče) ali pa kako drugače – denimo prek sodišča? Kaj mi svetujete?

Odgovor: To ne bi smel biti problem. Če bo prišlo do sodne delitve nepremičnine – taki delitvi sestra ne bo mogla nasprotovati, lahko jo bo samo odložila za določeno obdobje – bo stvarna služnost, na osnovi katere boste lahko dostopali do svojega dela hiše, nastala na osnovi taiste pravnomočne sodne odločbe o delitvi stvari. Služnost bo torej sestavni del sodne odločbe o delitvi doslej solastne nepremičnine in vam v zvezi s tem ne bo treba pridobiti nobenih soglasij sicer nekooperativne sestre.

Mag. Boštjan J. Turk