Odgovor: V postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja s prostorskim aktom (vaše območje je tako območje), se imajo pravico udeleževati postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja tudi lastniki nepremičnin in imetniki služnostne pravice na takih nepremičninah, ki jih na podlagi vplivnega območja objekta, prikazanega z mejo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, določi pristojni upravni organ. Z drugimi besedami povedano: sosed bo imel pravico vplivati na gradnjo vaše hiše, če mu bo upravna enota podelila status stranke v postopku. No, tudi če bo sporni sosed tak status pridobil, to še ne pomeni, da vas bo lahko po mili volji zafrkaval pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, saj lahko zaradi šikaniranja odškodninsko odgovarja.

Vprašanje: V bližini Lukovice bomo začeli graditi stanovanjski objekt; dejansko smo še v fazi pridobivanja papirjev. Slišal sem, da so se nedavno skrajšali roki za pridobitev soglasja za projektne pogoje. Ali to drži?

Odgovor: Da, to drži. Novela zakona o graditvi objektov namreč izrecno določa, da morajo soglasodajalci pri manj zahtevnih objektih izdati soglasje najpozneje 10 dni od prejema zahteve za izdajo projektnih pogojev. V primeru, da bi prišlo do zamude – da torej soglasodajalec takih projektnih pogojev ne bi izdal v roku ­– pa velja domneva, da je soglasje dano, kar občutno zmanjšuje čakalno dobo pri pridobitvi teh soglasij.

Vprašanje: V okolici Škofljice gradimo stanovanjsko hišo. Enemu izmed sosedov je upravna enota priznala status stranke v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja in ga povabila, da se seznani z nameravano gradnjo. Problem je nastal, ker sosed sploh noče dvigniti pošiljke z vabilom na seznanitev s to gradnjo. Bojim se, da to počne namerno in tako zavlačuje gradnjo naše hiše. Zanima me, ali se lahko takole izogiba vabilu oziroma ali obstajajo kakšne sankcije, če sosed ignorira vabilo upravne enote.

Odgovor: Zakon je glede tega vprašanje jasen. Če se osebna vročitev vabila ne da opraviti, se lahko vročitev opravi tudi z objavo vabila na oglasni deski upravnega organa in na enotnem državnem portalu e-uprava. V tem primeru velja domneva, da je vročitev opravljena po poteku 15 dni od dneva objave, in se šteje, da je bil sosed seznanjen z nameravano gradnjo, kar pomeni, da mu ignoriranje upravne pošte prav nič ne pomaga, če bi želel s tem zavlačevati gradnjo vaše hiše.

Vprašanje: Od upravljavca javne ceste sem nedavno dobil obvestilo, da želi na moji parceli postaviti ograjo za zaščito javne ceste. Ker se mi zdi, da bi lahko ograjo postavil na drugem delu ceste, ne da bi obremenjevali mojo lastnino (pri meni postavitev ograje ni nujna), me zanima, ali lahko zaradi javnega interesa vseeno doseže, da ograjo postavi na moji lastnini.

Odgovor: Če je tako, kot pravite, vam svetujem, da upravljavcu javne ceste napišete priporočeno pismo in mu v njem poskušate dokazati, da uporaba vaše nepremičnine zaradi postavitve ograje ni nujna in zato onemogoča vzpostavitev služnosti na vašem zemljišču. Sicer pa ste lastniki zemljišč ob javnih cestah dolžni dopustiti vse ukrepe, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste (denimo zaradi postavitve prometne signalizacije, zaradi odlaganja snega, zaradi gradnje objektov za odvodnjavanje cestišča, zaradi gradnje ograj, ki so nujne, ipd.). Upravljavec pa ima po zakonu pravico, da v ta namen lastninsko pravico na zemljišču obremeni s služnostjo v javno korist.

Mag. Boštjan J. Turk