Odgovor: Da. Zanimiv je predvsem javni razpis v okviru kohezijskega sklada, in sicer za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso. Gre za možnost dodelitve nepovratnih sredstev (v obliki državne pomoči in subvencije) za vgradnjo kotlovskih naprav na lesno biomaso. Do sredstev so upravičeni tako tisti investitorji, ki želijo vgraditi nove kotlovske naprave, kot tisti, ki širijo zmogljivosti v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir. Sofinancirajo se stroški nakupa in dobave takih kotlovnic, pa tudi nekateri drugi stroški (stroški izvedbe gradenj in stroški izvedbe obrtniških ter inštalacijskih del, stroški izgradnje daljinskega razvoda, stroški solarnega sistema ipd.).

Vprašanje: Mene pa zanima, ali smo za dodelitev nepovratnih sredstev za vgradnjo kotlovnih naprav na lesno biomaso upravičeni tudi samostojni podjetniki.

Odgovor: Da. Upravičenci so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi zakona o gospodarskih družbah, zakona o zadrugah, zakona o zavodih, ter tudi samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Pomemben pogoj za kandidiranje na tem javnem razpisu je, da mora vrednost operacije (vgradnja kotlovske naprave oz. posodobitev obstoječega sistema daljinskega ogrevanja) znašati najmanj 50.000 evrov (brez DDV). Skupna višina finančne spodbude lahko znaša od 30 do 40 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov, pri čemer so samostojni podjetniki upravičeni do 40 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije.

Mag. Boštjan J. Turk