Financirajo se naslednje naložbe: vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi, vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso, vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode oziroma za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi, vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi, toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi, vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi, gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno- ali dvostanovanjske stavbe in nakup stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu.

Za sredstva iz zgoraj omenjenega javnega razpisa lahko kandidirajo lastniki nepremičnine, to je stanovanjske stavbe ali stanovanja, v tri- ali večstanovanjski stavbi, kjer bo izvedena ena od zgoraj omenjenih naložb, pa tudi solastniki nepremičnin, s pisnim soglasjem preostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena, in tudi ožji družinski člani lastnika z njegovim pisnim dovoljenjem in najemniki stanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi s pisnim dovoljenjem lastnika.

Izrecno bi želel poudariti, da so po omenjenem javnem razpisu upravičeni kandidirati le občani, ne pa tudi zasebniki (denimo samostojni podjetniki ali fizične osebe, ki samostojno opravljajo svojo dejavnost kot poklic, denimo odvetniki, arhitekti, stečajni upravitelji).

Višina dodeljenih nepovratnih sredstev znaša pri večini naložb 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe, z omejitvijo fiksnega zneska glede na posamezno naložbo (stanovanje, toplotna črpalka) oziroma z omejitvijo zneska na kvadratni meter naložbe (denimo pri obnovi strehe, oken ipd.).

Vlagatelji se lahko že zdaj prijavijo na javni razpis, ki velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS (ko bodo porabljena vsa sredstva), oziroma najpozneje do 31. decembra 2013.

Razpisana sredstva se bodo dodeljevala po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Eko sklad bo najpozneje v 90 dneh po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do razpisanih sredstev odločil z odločbo.

mag. Boštjan J. Turk
051 311 505, bjt@siol.net