Ozaveščenost ljudi o pomenu zdravja je zaradi tega vedno večja. Vse bolj se zavedamo, kako pomembno je, da smo zdravi. Zdravje je preprosto postalo preveč dragoceno, stranske učinke nezdravega življenjskega sloga (previsoka teža, visok krvni tlak, sladkorna bolezen, nevarnost možganske kapi in druge bolezni) pa si težko privoščimo. V to smo pripravljeni investirati tako čas kot tudi denar, za boljše zdravje smo celo pripravljeni spremeniti svoj življenjski slog.

Posledično se na to vse jasneje in pogosteje v zadnjem času govori o poklicih prihodnosti na področju zdravja in dobrega počutja. Slednje govori tudi v prid nastajanju novih učnih programov na področju zdravja, zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga, dobrega počutja (velnesa). O novih višješolskih strokovnih programih na tem področju smo se pogovarjali z ravnateljico Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana, Jelico Pegan Stemberger.

Kaj so bili ključni motivi za oblikovanje teh programov?

Oba višješolska programa (Kozmetika, Velnes) sta, kot že povedano, nova. Nastala sta na pobudo delodajalcev, iz njihovih potreb po bolj izobraženem in usposobljenem kadru, po večji profesionalizaciji v omenjenih strokovnih področjih. Prav tako se glede na zahteve Evropske unije postavljajo nekatera merila in zahteve v zvezi z izvajanjem storitev na ljudeh in za ljudi. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so se povečale zahteve v zvezi z izvajanjem kozmetične prakse in prakse dobrega počutja.

Pa ne samo to. Tudi evropski in svetovni trendi razvoja, zlasti na področju zdravja in velnesa, kažejo, da je in bo razmah področja, zlasti velnesa, velik, s tem pa bodo velike tudi potrebe po zaposlovanju novih kadrov. Podatki Avstrijske gospodarske zbornice WIFI (2011) kažejo, da je diplomantov velnes in sorodnih šol premalo glede na potrebe trga in da bodo šole morale vpisovati 13 odstotkov več učencev in študentov letno, če bodo hotele do leta 2020 povpraševanjem povsem zadostiti.

Glotta Nova, ki je specializirana za razvoj človeških virov in potencialov posameznika ter njegov celosten razvoj, sodi med inovativne izobraževalne ustanove, saj ste se med prvimi v Sloveniji lotili na primer coachinga, nevrolingvističnega programiranja, sugestopedagogike… Kakšen pa je bil odziv slušateljev in podjetij na uvedbo programov izobraževanja kozmetika in velnes?

Ja, Glotta Nova je ustanoviteljica Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana. Ko smo se v podjetju odločili, da se lotimo teh dveh javno veljavnih programov, smo se odločili po tehtnem razmisleku. Glotta Nova se od svoje ustanovitve dalje namreč ukvarja z mehkimi veščinami, z njihovim razvojem pri posameznikih, z duhovnim, duševnim, mentalnim velnesom…s celostnim razvojem posameznika. In odločili smo se, da trgu skozi ta dva programa lahko ponudimo neko dodano vrednost, nekaj novega, ki bo nadgradnja vsemu tistemu, s čimer se ukvarjamo že več kot 20 let. In pri tem nas zanimajo možnosti korporativnega velnesa, velnesa kot oblike aktivacije starejšega prebivalstva, velnesa kot oblike aktiviranja mladih, otrok, staršev…

V obeh programih izvajate samo izredni študij. Kaj to konkretno pomeni za slušatelje?

Pomeni, da program prilagajamo slušateljem, ki se zaradi različnih vzrokov (zaposlitev, več možnosti za dodatno izobraževanje v tujini…) ne morejo udeleževati rednega programa izobraževanja. Izredni študij je udeležencem izobraževanja maksimalno pisan na kožo, saj upošteva njihove pretekle izkušnje, njihova že osvojena znanja, organizacijo študija, ki jim ob študiju omogoča še dodatna angažiranja. Tu bi omenila zlasti udeležence s statusom športnika, kulturnega delavca…

Kakšno predhodno izobrazbo pa mora imeti bodoči študent višje strokovne šole za kozmetiko in velnes?

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Študij obeh programov traja dve leti in pol. Je diploma tudi mednarodno priznana?

V EU vsekakor zaradi enotnega EU kompetenčnega okvirja. Izven EU pa je situacija dokaj različna. Mislim pa, da je v EU in širše predvsem pomembno, kaj znaš, katere kompetence in veščine te odlikujejo, kak odnos do strank in stroke imaš, kako in koliko si v stroki profesionalen, kako strokovno držo imaš… kakšen je tvoj POKLICNI EROS.

Programa enega letnika vsebujeta tretjino praktičnega dela oziroma najmanj 24 tednov predavanj in 10 tednov praktičnega usposabljanja pri delodajalcih. Na temelju česa vsega ste pripravili programa?

Programov nismo pripravljali mi, ampak jih je glede na obstoječe smernice za pripravo višješolskih programov pripravil Center RS za poklicno izobraževanje.

Kje pričakujete največje potrebe po kadru, ki ga usposabljate?

Z menedžerskimi znanji, znanji komuniciranja v tujem jeziku in učinkovite komunikacije, znanji za oblikovanje celostnega dobrega počutja ljudi, znanji coachinga… so diplomanti obeh programov zanimivi zlasti za turistično gospodarstvo, preventivne storitve v zdravstvu in za izvajanje samostojne dejavnosti na področju kozmetike, zdravja, rekreacije in dobrega počutja…Diplomanti s področja kozmetike in velnesa se lahko zaposlijo v kozmetičnih in lepotnih centrih in salonih, središčih dobrega počutja (velnesih), SPA in fitnes centrih, plavalnih bazenih in kopališčih, v savnah in centrih za masažo ter pedikuro, v zdraviliščih, v proizvodnji in trženju kozmetičnih preparatov, domovih za ostarele, v ekipah, ki skrbijo za zdravje in zdrav življenjski slog posameznikov in skupin, zlasti na področju športa, znotraj bolnišnične dejavnosti, v športnih in trgovskih centrih, v centrih za team building, na luksuznih potovalnih ladjah … doma in v tujini.

Ker smo z izobraževanjem šele začeli, je težko govoriti o nekem velikem zanimanju delodajalcev. Konkretno imamo kar nekaj povpraševanja domačih organizacij, zlasti pa organizacij iz tujine po opravljanju praktičnega izobraževanja študentov. Tu prednjači nekaj organizacij - hotelov, zdravilišč, velnes centrov, kozmetičnih salonov…- iz Avstrije in Italije, zanimanje je tudi iz Madžarske in Hrvaške.

Tudi slovenska družba se stara. Ali se v Sloveniji že zavedamo, da bomo potrebovali več strokovnjakov na področju skrbi za starejše?

»Starost priča, kako je človek v mladosti živel.« in »Žalostna resnica je, da ljudje začnemo razmišljati o zdravju, ko ga izgubimo.« Ob teh dveh skoraj ljudskih pregovorih se vedno zamislim, ko razmišljam o našem odnosu do zdravja, o odgovornosti, ki jo kot posamezniki do lastnega zdravja imamo in posledično do lastnega življenja. Ko si mlad, o zdravju ne razmišljaš. Razmišljaš šele takrat, ko ti je ta velika vrednota življenja odvzeta.

Tak odnos do lastnega zdravja zelo močno posega v kakovost življenja v tretjem življenjskem obdobju in zaradi manjše kakovosti tudi krajšanje le tega. Veliko vprašanje je, kako aktivirati starejše na odgovornejši odnos do lastnega zdravja in kako tudi mlade »usposobiti«, da bodo imeli do zdravja aktivnejši odnos. Do te aktivacije v veliki meri pripomore internet s kopico dobrih in koristnih informacij, ki jih o zdravju prinaša, po mojem prepričanju pa bi ob internetu pripomogli coaching za zdravje in dobro počutje in klubi za zdravje in dobro počutje. In ravno coachingu za zdravje in dobro počutje v Višji šoli za kozmetiko in velnes Ljubljana posvečamo posebno pozornost, skozi prosto izbirne predmete, Velnes praktikum…

Osebno zdravje in nenehna skrb zanj je vseživljenjski projekt. Zato je ZDRAVJE TREBA ŽIVETI.

Hiter tehnološki razvoj govori v prid temu, da se človek začne bolj posvečati sebi...

V prejšnjem stoletju beležimo dve veliki revoluciji, ki sta zaznamovali življenje ljudi na zemlji. Zgodil se je avtomobil in zgodil se je internet. Dve veliki revoluciji, brez katerih si danes ne znamo predstavljati življenja in nadaljnjega razvoja človeštva. Vsi trendi kažejo, da v 21. stoletju prihaja nova revolucija, revolucija velnesa, poglobljene in stalne skrbi za zdravje in za dobro počutje. Že sedaj nam ni vseeno, kaj jemo, pijemo, katero kozmetiko uporabljamo, kako se rekreiramo in skrbimo za naše telo, dušo in možgane, katera zdravila uživamo…

Skrb za zdravje in dobro počutje je v Sloveniji in s tem v Evropi šele na pohodu. S to povezana velneška industrija pa je še v »povojih«. Prihodnost velnesa in skrbi za lepoto, zdravje, zdrav in uravnotežen življenjski slog bo vsekakor izjemno zanimiva in pestra.