razpisuje prosto delovno mesto

MINISTRA ZA ZDRAVJE (M/Ž),

1 delavec za območje RS,

za opravljanje del in nalog:

- vodenje Ministrstva RS za zdravje,

- sodelovanje pri delu Vlade RS,

- koordiniranje stališč med zainteresiranimi deležniki s področja zdravstva,

- sodelovanje v delovnih telesih Sveta EU in Evropske komisije.

Pogoji:

Kandidat mora:

- biti državljan RS in član stranke DeSUS, PS, SD ali DL;

- izkazati, da ni destabilizacijski element (priloga: pisna izjava, da v preteklosti ni bil član vodstev Računskega sodišča, Komisije za preprečevanje korupcije, Vrhovnega državnega tožilstva, Policije, Urada za preprečevanje pranja denarja, Agencije za varstvo konkurence ali drugih nadzornih ustanov v RS niti ni podpisal interpelacije zoper ministra oz. vlado, ustavne obtožbe ali peticije, ki bi po vsebini lahko pomenila kritiko ali napad na organe RS);

- izkazati, da ima zmanjšano sposobnost premišljenega, razsodnega ravnanja (priloga: zdravstveno spričevalo);

- znati postavljati vejice in pike,

- imeti komunikacijske in organizacijske sposobnosti.

Kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dajanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidati naj poleg zahtevanih dokazil prijavi na razpis priložijo življenjepis in predlog zdravstvene reforme, tj. predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, predlog nacionalnega programa zdravstvenega varstva v RS, predlog strategije razvoja javne zdravstvene mreže, vključno s predlogom tozadevnih investicij in javnih razpisov do l. 2015 in predlog plana zdravstvene ekonomike.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 1,5 leta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati iz vrst: a) DeSUS, b) PS, c) SD, d) DL.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevano dokumentacijo naj kandidati pošljejo na naslov: Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20-25, 1000 Ljubljana – v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis za ministra za zdravje« v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.