Komisija je v postopku, ki je sledil, odgovorne osebe stranke pozvala, naj natančneje opredelijo grobe kršitve cestnoprometnih predpisov tov. Mallyja. Komisija odgovora ni prejela, kar komisija šteje za poskus oviranja dela komisije s pozicije centrov moči. Po informacijah, ki jih je bila komisija prisiljena pridobiti iz drugih, neuradnih virov, naj bi se zatrjevane grobe kršitve tov. Mallyja nanašale na podatke, po katerih se je tovariš v vinjenem stanju večkrat zaletel v stanovanjski blok, v katerem prebiva ter pri tem povzročil gmotno škodo na objektu in na v bližini parkiranih vozilih.

Komisija je nadalje zaslišala priče, vpogledala v statut stranke in presodila da je za njeno odločanje merodajen 8. člen statuta, ki določa: »Članica oz. član stranke, ki ga pristojni organi stranke evidentirajo oz. predlagajo za izvoljeno ali imenovano funkcijo v EU, državnemu organu ali organu lokalne skupnosti, mora samoiniciativno ali na zahtevo pristojnega organa stranki dati na razpolago vse potrebne podatke in informacije, na podlagi katerih je mogoče oceniti ali je kandidat v preteklosti s svojimi ravnanji kršil načela etičnega ravnanja ali načela integritete, zaradi česar ne bi bil primeren za opravljanje funkcije. Če to ni pripravljen storiti, ugotovi morebitno politično odgovornost takšne članice ali člana pristojni organ stranke. Če se taka ravnanja ugotovijo po imenovanju oziroma izvolitvi na funkcijo, mora taka članica oziroma član stranke najprej sam/-a oceniti ali njena/njegova ravnanja terjajo uveljavitev politične odgovornosti in predlagati pristojnemu organu, da to ugotovi in uveljavi posledice. Če tega ni pripravljen/-a storiti, mora oceno morebitne politične odgovornosti in posledice, ki naj iz tega sledijo, samostojno oceniti in uveljaviti pristojni organ stranke. Tako ravnanje članice/člana se upošteva pri njegovem nadaljnjem evidentiranju oziroma predlaganju za funkcije v organih EU, državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti.«

Na podlagi tako izvedenega dokaznega postopka je komisija sprejela naslednje zaključne ugotovitve:

1. Komisija izpostavlja, da so četrtne skupnosti temeljna oblika organiziranosti občank in občanov, zato jim morajo socialni demokrati najprej v njih dati zgled takega družbeno odgovornega ravnanja, s katerim presegajo prakso nekaterih drugih subjektivnih sil, ki se niso zmožne distancirati od ugotovljenih kršitev prometne varnosti na višjih nivojih oz. v večjih enotah lokalne samouprave (npr. v MO Koper).

2. Kljub tej načelni podpori v boju proti naznačenim deviacijam na vseh nivojih komisija ocenjuje, da izvedena diferenciacija ni zadostna. Komisija zlasti opozarja, da je bilo v obravnavanem sporočilu za javnost zamolčano ne le to, da je tov. Mally četrtni svetnik stranke SD, ampak tudi, da je diferencirani tovariš celo predsednik četrtnega odbora SD na Viču, ob čemer pa se četrtni odbor SD o njegovem delovanju ni opredelil. Prav tako ni mogoče ugotoviti, ali si je diferencirani tovariš predhodno in v skladu s postopkom, kot je predviden v 8. členu statuta stranke, izrekel samokritiko. Tak pristop postavlja pod vprašaj iskrenost prizadevanj organov stranke iz prve točke, da preide od besed k dejanjem in kaže na še nepremagano prakso lažne solidarnosti in oportunizma na terenu. Komisija predlaga, da se četrtni odbor SD Vič nemudoma razformira.

3. Komisija posebej izpostavlja, da je preiskava pokazala, da diferencirani tovariš v obravnavanem primeru ni prvič grobo kršil cestno-prometnih predpisov, saj mu je bilo zaradi neprimernega obnašanja v cestnem prometu v preteklosti že odvzeto vozniško dovoljenje, na kar pa se organi stranke tedaj niso odzvali in ne ukrepali, kar komisija pripisuje nezadostni budnosti vodilnih tovarišev, zlasti tov. Lukšiča in tov. Colariča. Takšna praksa pasivizacije ni sprejemljiva, zato bo komisija, če se bo nadaljevala, nadzornemu odboru SD prisiljena predlagati, naj odgovorne tovariše izključi iz članstva.

4. Komisija poziva stranko, da se s svojo idejno močjo, vplivom in zgledom angažira med občankami in občani in zagotovi, da bo boj za večjo prometno varnost potekal hitreje in uspešneje. Zaostriti je treba odgovornost in dosledno izvajati sankcije proti tistim, ki sprejetih nalog ne bodo izvrševali, člani stranke pa morajo tudi zaostriti odnos do alkoholizma v svojih delovnih in življenjskih okoljih, še posebej do članov, ki so prekomerno podvrženi alkoholnim razvadam.

MIRAN LESJAK, Komisija za idejnopolitično delo