Poklicno in strokovno srednješolsko izobraževanje je področje, ki mladim ponuja široke možnosti takojšnje zaposlitve pa tudi nadaljevanja študija. Osnovnošolcem, ki želijo utrditi svoja splošna in pridobiti poslovna znanja, so odprta vrata na več kot 30 srednjih ekonomskih šolah v Sloveniji.

Informativni dnevi

14. in 15. februarja 2014 bodo lahko bodoči dijaki na informativnih dnevih iz prve roke izvedeli, na katerih šolah postavljajo v ospredje razvijanje podjetnosti, inovativnosti in podjetniških idej v izdelke. Kje podjetniške kompetence pridobivajo na osnovi praktičnega sodobnega pouka, konkretnih primerov iz prakse, individualnega pristopa in timskega učenja. Kje spodbujajo osebnostno rast vsakega posameznega dijaka v proaktivnega in visoko motiviranega posameznika, ki že v času šolanja stopa po lastni podjetniški poti.

Na samostojno podjetniško pot mlade dodatno potiska dokaj rigidna delovnopravna zakonodaja, manjše možnosti zaposlitve brez praktičnih izkušenj. V ekonomskih srednjih šolah nastajajo zametki prihodnjih mikro- in majhnih podjetij, ki so v zadnjih letih v Sloveniji glavni generatorji novih delovnih mest.

Dobro opremljeni

Maturantje srednje ekonomske šole stopajo na svojo poklicno pot z razvitimi kompetencami poslovnega komuniciranja in javnega nastopanja. Sposobni so samostojno načrtovati in voditi projekte, znajdejo se pri delu z viri, podatki in gradivi, znajo pa tudi dobro izrabljati prednosti sodobnih informacijskih tehnologij. Pri ustvarjalnem in inovativnem razvijanju postopkov, pristopov in podjetniških idej v izdelke vedno upoštevajo trajnostni in okoljski vidik.

V izobraževalni program ekonomski tehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje. Dijaki se med šolanjem usposobijo za izpolnjevanje dokumentacije in vodenje evidenc ter za kritično razmišljanje o dogajanju v svojem okolju. Pridobijo osnovno ekonomskopravno podlago in strokovno terminologijo v dveh tujih jezikih.

Iskani na trgu dela

Brez znanja, ki ga pridobi posameznik v okviru izobraževanja za ekonomskega tehnika, praktično ne more delovati nobena organizacija ali podjetje. Program ekonomski tehnik torej daje široko splošno izobrazbo, hkrati pa tudi dovolj strokovnega znanja za takojšnjo zaposlitev ali vpis na višje in visoke strokovne šole. Z dodatno opravljenim predmetom iz splošne mature pa se dijak lahko vpiše tudi na večino univerzitetnih programov.

Ekonomski tehniki s poslovnoekonomskimi znanji so nepogrešljivi sodelavci na različnih delovnih mestih v proizvodnih in storitvenih podjetjih, v zavodih, neprofitnih organizacijah, v lokalni in javni upravi. Zaposljivi so knjigovodstvu, v financah, kot bančni uradniki, blagajniki, poštni uslužbenci, teletržniki, zavarovalniški asistenti, kot komercialisti za prodajo in trgovski potniki, zastopniki, nabavno-prodajni referenti, referenti za reklamacije, ki je poklic z naraščajočim povpraševanjem.

Na podlagi podatkov zavoda za zaposlovanje so tudi v času gospodarske krize najbolj zaposljiv poklic srednjega strokovnega izobraževanja ravno zaradi številnih možnosti opravljanja različnih del in zaposlovanja v različnih gospodarskih in negospodarskih dejavnostih). jpš