Kot so sporočili z ministrstva za kulturo, je svet javnega zavoda Viba film ministra o kršitvah, ki jih je storil direktor, obvestil 11. novembra lani. Minister je glede na navedbe sveta Viba filma in dejansko stanje ugotovil, da obstajajo utemeljeni razlogi za predčasno razrešitev Prodnika, zato je tega pozval k pojasnilom. Izkazalo se je, da kršitve (zaposlitev pomočnice direktorja brez soglasja ministrstva in neskladno s predpisi, odpoved rednega delovnega razmerja sindikalni zaupnici brez soglasja sindikata) zadevajo področje omejitev zaposlovanja v povezavi z javnofinančnimi predpisi (oziroma Zujfom) in kršitve na kadrovsko pravnem področju. Prav tako je Prodnik z izdajo posamičnega akta posegel v reorganizacijo del in nalog na konkretnem delovnem mestu, ne da bi predhodno spremenil akt o sistematizaciji delovnih mest in organizaciji dela, s tem pa je zaobšel pristojnost sveta javnega zavoda, ki bi moral k takšnemu aktu podati soglasje, ter presegel pristojnosti direktorja.

Prodnika je na mesto direktorja Viba filma februarja lani imenoval nekdanji minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk, novica o imenovanju pa je takrat med slovenskimi filmskimi ustvarjalci sprožila val negodovanja. Razpisni komisiji so tedaj očitali, da dela ni opravila strokovno in nepristransko, in ministra pozvali, naj jo razreši ter prekliče odločbo o imenovanju Prodnika. Ta naj bi razdiralno vplival na filmsko področje, ko je med letoma 2005 in 2009 opravljal funkcije generalnega direktorja direktorata za medije na ministrstvu za kulturo, predsednika nadzornega sveta in v.d. direktorja Filmskega sklada RS ter predsednika sveta javnega zavoda Filmski studio Viba film. kul