Davek bo nadomestil davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, pristojbino za vzdrževanje gozdih cest in davek na nepremičnine večjih vrednosti. Davčni zavezanci bodo lastniki nepremičnin, lizigojemalci, neprofitni najemniki v denacionaliziranih stanovanjih ali imetniki osebne služnosti v primerih, ko je ta vpisana na celotni nepremičnini.

Stanovanjske nepremičnine, v katerih ima zavezanec stalno bivališče ali so oddane v odplačni najem, bodo obdavčene s stopnjo 0,15 odstotka, nerezidenčne nepremičnine pa s stopnjo 0,50 odstotka. Za nepremičnine, vredne več kot 500.000 evrov, bo za del nad to vrednostjo stopnja zvišana za 0,25 odstotne točke.

Za stanovanjske nepremičnine bo za leto 2014 davčna osnova 80 odstotkov posplošene tržne vrednosti, za leto 2015 90 odstotkov te vrednosti, nato pa 100-odstotkov vrednosti.

Za poslovne in industrijske nepremičnine in zemljišča za ta namen je stopnja davka 0,75 odstotka, za energetske objekte in zemljišča 0,40 odstotka, za stavbe za javno in drugo splošno rabo ter zemljišča za gradnjo stavb in druga zemljišča 0,50 odstotka.

Kmetijske stavbe bodo obdavčene s stopnjo 0,30 odstotka, kmetijska zemljišča s stopnjo 0,15 odstotka, gozdovi pa s stopnjo 0,07 odstotka.

Davka so oproščene med drugim nepremičnine za javno infrastrukturo, sakralni objekti, diplomatska predstavništva, nepremičnine humanitarnih organizacij.

Prejemniki socialne pomoči ali varstvenega dodatka bodo plačevali polovico nižji davek na stanovanjske nepremičnine, invalidi na invalidskih vozičkih pa 30 odstotkov nižji davek. Zavezanec, ki ne bi mogel plačati davka, lahko poda predlog za zavarovanje obveznosti z vknjižbo zastavne pravice.

Davek se bo polovično delil med državo in občinami. Izjema bodo prva tri leta, ko bo v celoti prihodek proračuna, občine pa bodo prejele enak znesek, kot so ga obračunale za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012. Skupni priliv davka naj bi na letni ravni znašal okoli 400 milijonov evrov.

Zavezanci bodo do 1. februarja prejeli informativni izračun davka, davčna uprava pa bo na podlagi podatkov geodetske uprave na 1. april odločbe izdala do konca maja. V naslednjih letih bo davek odmerjen glede na podatke v registru na 1. januar.