Računsko sodišče je na podlagi več kot pol leta trajajoče revizije poslovanja Javnega zavoda Triglavski narodni park v letu 2011 izdalo mnenje s pridržkom, ki se nanaša predvsem na pomanjkljivosti pri javnem naročanju. Po mnenju revizorjev v zavodu za nekaj manj kot 74.000 evrov materiala in storitev niso pridobili v skladu s pravilnikom o izvedbi javnega naročanja, prav tako pomanjkljivo je bilo poročanje o porabi sredstev financerjem oziroma sofinancerjem projektov.

Tedanji direktor Martin Šolar, ki ga je oktobra zamenjal vršilec dolžnosti dr. Peter Skoberne, je poudaril, da so se z osnutkom in predlogom poročila seznanili že septembra ter da so se z njim strinjali. »Revizorja sta res ugotovila določene pomanjkljivosti pri naročanju blaga in storitev, a vedeti moramo, da teh 74.000 evrov predstavlja zgolj tri odstotke celotnega letnega poslovanja zavoda.« Povedal je še, da pomanjkljivosti niso bile ugotovljene v primeru enega projekta, ampak pri več manjših. »Že v postopku revizije smo napake odpravljali, sprejemali interne akte in druge ukrepe, zaradi česar imamo zdaj celo strožja interna pravila javnega naročanja, kot jih predpisuje zakonodaja,« je zagotovil Šolar.

Računsko sodišče je v postopku revizije ugotovilo še, da je zavod sicer podrobno poročal o izvedbi nalog, ni pa zagotovil ustrezne podlage za presojo uspešnosti te izvedbe. To pomeni, da je bilo samo v posameznih primerih mogoče primerjati, v kolikšnem obsegu so bili v zavodu uspešni pri uresničevanju načrtovanih nalog. Priporočila, ki sta jih podala, se zato v glavnem nanašajo na sprotno spremljanje učinkov in porabe sredstev ter v povezavi s tem doslednejše poročanje financerjem.

Šolar je priznal, da so se določene napake res dogajale, a je krivdo zvalil na resorno ministrstvo, ki da jih ni pravočasno obveščalo o dolžnostih. »Glede uspešnosti izvajanja nalog od ministrstva denimo nikoli nismo prejeli navodil, da moramo postavljati kazalnike in v skladu z njimi poročati o uspešnosti.«

Spomnimo, da je Šolar zavod vodil od leta 2009, v skladu s pogodbo pa je od nastopa vršilca dolžnosti direktorja zaposlen kot vodja informacijske izobraževalne službe.