Evropska unija si zadnja leta bolj sistematično prizadeva spodbujati nastajanje tako imenovanih zelenih delovnih mest, torej zaposlovanje na področjih, ki so odziv na trenutno največje družbene izzive, kot so prekomerno izrabljanje naravnih virov in neurejeno odlaganje odpadkov, izpusti toplogrednih plinov, prenaseljenost v mestih in onesnaževanje voda. Vse to je posledica družbenega sistema, ki temelji na izkoriščanju, za katero je kratkoročni cilj – dobiček – bolj pomemben kot pa trajnostna rast in kakovost življenja.

Družbena odgovornost pa podjetja zavezuje, da so senzibilna tudi za mlade, starejše in invalide, ki so vse bolj izrinjeni s trga dela. Tak celovit družbeno odgovoren model zaposlovanja predstavlja model eTRI, ki so ga razvili v Razvojni zadrugi eTRI. Poslovni model skrbi za odprto povezovanje in sodelovanje med zadružniki, uspešnost njegovega delovanja pa zagotavlja konsenz glede etičnih in poslovnih standardov.

S svojo dejavnostjo deležniki Razvojne zadruge eTRI skrbijo za spreminjanje navad na področjih ekologije, ergonomije in etične ekonomije. 3R zadružna iniciativa s storitvami 3R promovira in aktivno izvaja ponovno uporabo, trenutno najbolj vidno s postajo 3R, ki je navzoča na več kot 120 lokacijah po vsej Sloveniji. Stvari, ki za nekoga niso več uporabne, kot so papir, igrače, tonerji ali oblačila, so pomembna surovina, ki s proizvodnjo novih izdelkov omogoča ustvarjanje novih zelenih delovnih mest. Ta so posameznikom ergonomsko prilagojena, s čimer omogočajo optimalno in trajnostno naravnano izvajanje delovnih procesov, večjo storilnost in zadovoljstvo, pri tem pa vsa sredstva usmerja v razvoj podjetja in zaposlenih.

Med deležniki Razvojne zadruge eTRI je invalidsko podjetje Jazon, ki danes zaposluje 41 ljudi in je v lanskem letu ustvarilo skoraj milijon evrov prihodkov. V podjetju so razvili storitev »potujoči oskrbovalec«, s pomočjo katere s sistematizacijo dni naročanja in dostave pisarniškega materiala podjetje znižuje stroške logistike, podjetjem pa zagotavlja nižje stroške pri nakupu pisarniškega materiala, s čimer skrbi za zeleno oskrbo na delovno mesto. Jazon prav tako skrbi za odvoz časopisnega papirja, uporabljenega pisarniškega papirja, ki ga partnersko podjetje Zimic ponovno uporabi za proizvodnjo visokokakovostno celulozne izolacije, ki jo večinoma izvozijo v države EU.

V sklopu delovanja Razvojne zadruge eTRI je tudi storitev kozarci 3R, ki na množičnih prireditvah udeležence spodbuja, da pijejo iz kozarcev za ponovno uporabo, s čimer zmanjšujejo količino odpadkov, storitev pa ljudi ozavešča o pomembnosti razvijanja okoljske etike. »Svojo energijo bomo v prihodnje usmerjali v razvoj novih zelenih delovnih mest, ki bodo v največji meri prilagojena potrebam posameznikov s težavami v duševnem zdravju. Zaradi tega sta nenehno izpopolnjevanje obstoječih in razvijanje novih storitev ključnega pomena, trg, družba in država pa morajo prepoznati njihov potencial in potrebo,« med drugim poudarja Lenka Puh, predsednica zadruge. jpš