Kot so za STA pojasnili na državnem pravobranilstvu, Attemsi v postopku pred okrajnim sodiščem v Slovenski Bistrici zahtevajo vrnitev premoženja po določbah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in ne po določbah zakona o denacionalizaciji.

Namesto gradu plačilo odškodnine

V nepravdni zadevi, ki poteka pred bistriškim sodiščem, je bilo o zahtevku junija 2011 že odločeno s sodbo vrhovnega sodišča, s katero je bila s strani države predlagana revizija zavrnjena. Država je zato septembra letos s predlagatelji sklenila poravnavo glede vračila kmetijskih zemljišč in gozdov, in sicer za tiste, glede katerih ovire za vračilo v naravi niso obstajale, pa tudi za tista zemljišča, za katera so ovire obstajale in bi država zanje morala plačati odškodnino, vendar je sklad kmetijskih zemljišč in gozdov zanje kot obliko odškodnine dal nadomestna zemljišča.

Predmet zahtevka Attemsov v Slovenski Bistrici je tudi tamkajšnji grad, glede katerega je ministrstvo za kulturo uveljavilo ovire za vračilo v naravi, zato so predlagatelji zahtevek spremenili v zahtevek za plačilo odškodnine. »V tej fazi postopka je torej v celoti rešen le zahtevek glede vračila kmetijskih zemljišč in gozdov, vse ostalo pa je predmet nadaljnjega obravnavanja,« pojasnjujejo na pravobranilstvo. A kljub vsemu kaže, da bo tudi v tem primeru podobno kot v primeru gradu Brežice, kjer so dobili odškodnino v obliki obveznic.

Vračilo nepremičnin v naravi tudi v Brežicah in Krškem

Podobna postopka glede vračila podržavljenih nepremičnin sta namreč potekala tudi pred okrajnima sodiščema v Krškem in Brežicah. V Brežicah sta bila izdana delna sklepa glede vračila premičnega premoženja in glede vračila gradu Brežice, oboje v obliki odškodnine v obveznicah, ki jih izda Slovenska odškodninska družba (Sod).

V Krškem pa je sodišče v začetku septembra izdalo delni sklep, s katerim je določilo vračilo nepremičnin v naravi, a sta sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ter občina Krško zoper to vložila pritožbo, o kateri še ni odločeno.

Zahtevek za odškodnino za skoraj 19 milijonov evrov

Še vedno pa je odprt tudi zahtevek Attemsov za odškodnino v višini skoraj 19 milijonov evrov s pripadajočimi zamudnimi obrestmi zaradi nezmožnosti uporabe oziroma upravljanja zaplenjenega premoženja ter zaradi izgubljenega dobička od zaplembe premoženja do vrnitve. Postopek je prekinjen do pravnomočne rešitve že omenjenih nepravdnih zadev.

Pravnomočno je ob tem zaključena zadeva, ki je potekala pred okrajnim sodiščem v Šmarju pri Jelšah, v kateri je sodišče odločalo o vračilu gradu Podčetrtek v denarju in gradu Olimje s pripadajočim posestvom v naravi. Država je najprej izgubila vse sodne postopke do vrhovnega sodišča. Sklep slednjega je ustavno sodišče razveljavilo, v ponovnem odločanju pa je bil zahtevek Attemsov zavrnjen.