A razumljiv predlog občinske uprave, ki se je leta ubadala predvsem s pomanjkanjem prostora v vrtcih, ni prepričal pretežnega dela opozicijskih svetnikov. Ti so namreč kar naenkrat obrnili ploščo in dolgoletne očitke, da uprava ni naredila dovolj za to, da bi lahko v vrtcih sprejeli vse malčke, ki varstvo potrebujejo, zamenjali z očitkom, da se zdaj starše sili, da bi vpisali malčke v nezasedene zmogljivosti. Menili so, da taki nesprejemljivi ukrepi povzročajo krivice, ogrožajo zasebno varovanje otrok in omejujejo možnost izbire vzgoje otrok. Najbolj goreči nasprotnici ukinitve subvencij sta svetniški skupini NSi in SDS, ki menita, da so bile subvencije pomemben prihodek za brezposelne in socialno šibke družine, da so staršem omogočale svobodo pri vzgoji otrok in da so bile za občinski proračun trikrat cenejše, kot znaša strošek enega malčka v organiziranih oblikah vzgoje in varstva.

Zagovorniki ukinitve so mnenja, da ob presežnih kapacitetah otroškega varstva subvencije niso več smiselne. Pojasnili so, da te niso socialni transfer, in opozorili, da so omogočale špekulativne prijave otrok, ki varstva sploh niso potrebovali. Po njihovem mnenju pa sta organizirana vzgoja in varstvo še zlasti koristna tudi za razvoj otrokove osebnosti v socialno šibkih družinah, kjer ne nazadnje plačujejo varstvo v skladu z nizkimi dohodki.

Tako je bila ukinitev subvencij po burni razpravi podprta s trinajstimi glasovi, nasprotovalo pa ji je kar deset svetnikov. Za uresničitev sklepa bo moral župan z novim letom razveljaviti tudi pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva.

Sicer pa svetniki na zadnji seji tik pred prazniki prav tako niso potrdili predlaganih sprememb cen programov za predšolsko vzgojo. Občinska uprava je namreč ugotovila, da predlagane cene ne bi prinesle proračunskih prihrankov, kakor se je pričakovalo. Ocenili so, da bo lahko vrtec razliko v prihodkih nadomestil s presežki iz tekočega poslovanja. Potrdili pa so ceno za razvojni oddelek, ki je začel delovati šele septembra letos. »Z nespremenjenimi cenami želimo ohraniti čim bolj racionalno porabo proračunskih sredstev. Ocenjujemo, da bomo s tem na postavki doplačil oskrbnih stroškov vrtca Antona Medveda na letni ravni prihranili približno 36.000 evrov,« je pojasnila višja svetovalka za družbene dejavnost Katarina Ščetinin Sever.