Kljub splošni krizi in visoki brezposelnosti se v občini lahko pohvalijo z enim najuspešnejših podjetij v Sloveniji. To je DEWESoft, zlata gazela 2012, družba, ki velja za eno ključnih svetovnih razvojnih podjetij na področju programske opreme za opravljanje meritev in za vodilnega proizvajalca merilnih inštrumentov za vesoljsko in avtomobilsko industrijo.

Dobra dva tedna sta občinski prostorski načrta in okoljsko poročilo že javno razgrnjena in o tem poteka javna obravnava. Kaj OPN prinaša, kar se tiče gospodarstva oziroma infrastrukture, ki spodbuja gospodarstvo v občini?

Hkrati s spodbujanjem razvoja novih dejavnosti in delovnih mest v terciarnem in kvartarnem sektorju bo občina omogočila tudi zadostne površine za oblikovanje nove OIC na degradiranih rudniških površinah. Z izgradnjo nove obrtno-industrijske cone, ki bo po obsegu zadovoljevala potrebe tako s stališča preselitve obstoječih industrijskih obratov iz središča mesta kot tudi novih vlagateljev, bo občina obstoječe industrijske in druge opuščene ali degradirane lokacije znotraj mesta namenila razvoju centralnih in stanovanjskih dejavnosti ter novih, inovativnih poslovnih dejavnosti.

Kje je za podjetne še največ priložnosti v občini?

Vlada je 25. julija 2013 sprejela sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, za občine Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Ukrepi se bodo izvajali v obdobju 2013–2018. Podlaga za navedene ukrepe je zakon o regionalnem razvoju, ki na območjih, kjer je stopnja brezposelnosti zadnje tri mesece višja od 17 odstotkov, omogoča prednostno izvajanje ukrepov, s katerimi bi zmanjšali razvojne ovire in spodbudili gospodarske dejavnike treh občin k izkoriščanju razvojnih priložnosti. Cilj programa je zmanjšati zaostanek v razvoju z novimi delovnimi mesti, zagonom novih inovativnih podjetij, spodbujanjem tujih vlaganj in vzpostavitvijo pogojev gospodarske rasti, izboljšanjem prometne in gospodarske infrastrukture. Za omenjene tri občine, med njimi tudi našo, je bil zato sprejet tudi program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Pred dnevi ste zaključili anketo v sklopu priprave strategije razvoja mesta. Kaj je pokazala?

Anketa je bila izbrana kot ena izmed tehnik sodelovanja javnosti v procesu priprave strateškega dokumenta razvoja naše občine. Nad odzivom smo bili prijetno presenečeni, saj je anketo izpolnilo več kot 500 občanov. Anketiranci občino največkrat opisujejo z negativnimi besedami: onesnaženost, zaostalost gospodarstva in brezposelnost, dolgočasnost, zaspanost, apatičnost ljudi. Med anketiranci je s kakovostjo bivanja v občini največ srednje zadovoljnih, sledijo zadovoljni, najmanj je nezadovoljnih. Velik je delež nezadovoljnih s ponudbo delovnih mest, s stanjem cest in s turistično ponudbo. Trbovlje leta 2030 naj bi bile po mnenju največjega dela anketirancev videti bolje. V Trbovljah pričakujejo več prebivalcev, izboljšano kakovost okolja, razvoj gospodarstva, večjo urejenost in prenovljene stavb, ulice in javne površine. Kot področja za možnost razvoja je največ anketirancev poudarilo energetiko, obrt in storitev varovanja ter oskrbo starejših občanov.

Zakaj v občini še vedno pretežno slonite na energetiki in se ne posvečate toliko novim industrijam?

Vlada RS je res sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi ter imenovala delovno skupine za pripravo državnega prostorskega načrta za vse tri prej omenjene hidroelektrarne.

A energetika ni edino, o čemer razmišljamo. V strateškem delu prostorskega načrta določamo zagotovitev zadostnih površin in ustrezno prostorsko razmestitev obrtnih, proizvodnih in storitvenih dejavnosti. S tem si želimo poleg že obstoječih industrijskih con predvideti nove površine v obliki gospodarskih con, dodatne površine za manjše obrtnike in ohranjati ter spodbujati razvoj delovnih mest na podeželju. Omogočiti želimo tudi razvoj podeželskega dela občine, s spodbujanjem razvoja novih delovnih mest v turizmu in dopolnilnih ter dodatnih dejavnosti kmetij. Spodbujati želimo razvoj okolju prijaznih dejavnosti. Veliko razmišljamo tudi o turizmu, na eni strani z navezovanjem na kmetijsko dejavnost in ohranjanje narave, na drugi strani pa z ohranjanjem rudarske in tehnično-industrijske dediščine, ki nas je navsezadnje zaznamovala.