Kot je na današnji seji mestnega sveta pojasnil direktor mestnega urada za komunalo, promet in prostor Vili Eisenhut, so na junijski seji hkrati z zamrznitvijo do konca septembra sprejeli tudi sklep ustanovitvi tričlanske delovne skupine za analizo obstoječih cen komunalnih storitev javnih gospodarskih služb in analizo povišanj stroškov.

Po uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja morajo lokalne skupnosti uskladiti svoje interne akte s to uredbo najpozneje do marca prihodnje leto. Izvajalci komunalnih storitev so junija mestni občini predali elaborate za spremembo cen, ki so zapisani skladno z državno uredbo, elaborate pa je prejela tudi delovna skupina.

"Ker rezultatov delovne skupine še ne poznamo, smo mestni upravi predlagali, da se sklep o zadržanju komunalnih cen podaljša še do konca leta, medtem pa je potrebno pripraviti izhodišča, ki bodo omogočila sprejetje cen izvajanja komunalnih storitev," je pojasnil Eisenhut.

Prepoved zvišanja cen velja za obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, to so Mariborski vodovod, Snaga Maribor in Nigrad. Tamkajšnji direktorji sicer opozarjajo, da je podražitev nujna, saj cene ostajajo enake že več let in v trenutni višini ne omogočajo ustreznega vzdrževanja infrastrukture in ravni storitev.