V podjetju BSH Hišni aparati iz Nazarij že leto in pol deluje interni izobraževalni center. V preteklem letu so organizirali skoraj 100 izobraževanj, na katerih je bilo več kot 1100 udeležencev. Njihovi sodelavci so se usposabljali v okviru 21 različnih izobraževalnih modulov, s čimer so v podjetju dosegli hitrejše vključevanje novih sodelavcev v delo, prav tako pa tudi sistematičen prenos znanja med ostalimi sodelavci.

»Rezultati se kažejo predvsem v kakovostnejšem in samostojnejšem opravljanju dela sodelavcev, saj v izobraževalnem centru pridobijo potrebna znanja glede poteka procesov, kot tudi uporabe različnih metod in orodij za uspešno opravljanje dela,« rezultate internega izobraževalnega centra ocenjujejo v podjetju.

Izobražujejo vse zaposlene, predvsem pa nove sodelavce

BSH Hišni aparati so interni izobraževalni center ustanovili, ker so v zadnjih letih zaradi uvajanja novih zahtevnejših programov in s tem povezane širitve poslovanja podjetja intenzivno zaposlovali nove sodelavce na vseh poslovnih področjih. »Bistveno smo povečali število zaposlenih predvsem na tehničnih področjih in sicer od razvoja, tehnologije, kakovosti do proizvodnje. Da bi se novi sodelavci lahko čim hitreje vključevali v delovno okolje, je bilo nujno potrebno zagotoviti čim hitrejši in sistematičen prenos znanja.«

To so dosegli tako, da specialisti na posameznih področjih specifična znanja prenašajo na svoje sodelavce. Za vsa delovna področja so namreč definirali, katera so tista znanja, ki jih zaposleni morajo imeti, da lahko svoje delo uspešno opravljajo in na podlagi tega oblikovali izobraževalne module, ki se izvajajo v izobraževalnem centru. »V ta izobraževanja se glede na potrebe vključujejo vsi zaposleni, seveda pa je večji poudarek na novih sodelavcih,« dodajajo v podjetju, kjer sicer izobraževanju dajejo velik poudarek, saj se zavedajo, da so usposobljeni sodelavci ena bistvenih konkurenčnih prednosti podjetja.

Izobražujejo se tudi zunaj podjetja

Zaposleni se tako ves čas usposabljajo tudi pri različnih drugih izvajalcih usposabljanj, pri čemer ima velik pomen tudi BSH Academy, ki je organizirana na nivoju koncerna. »Ne glede na to, da imamo zdaj lastni izobraževalni center, se zaposleni udeležujejo tudi različnih eksternih usposabljanj, saj vseh znanj ne morejo pridobiti znotraj podjetja ali koncerna. Bistvenega pomena pa je, da znotraj izobraževalnega centra lahko pridobijo določena specifična znanja, ki so v podjetju zelo dobro razvita in jih pri svojem delu potrebujejo,« pravijo v podjetju. V internem izobraževalnem centru se tako lahko usposabljajo tudi štipendisti in mladi strokovnjaki, ki prihajajo na dlje časa trajajoče prakse v sklopu svojega študija. Opažajo namreč, da je na vseh nivojih šolskega sistema, od srednješolskega do univerzitetnega, bistveno premajhen poudarek na praktičnem usposabljanju. »Bodoči mladi strokovnjaki bi morali biti več časa prisotni v podjetjih, kjer bi si že v času študija pridobivali praktične izkušnje in spoznavali povezanost med učnimi vsebinami v šoli in prakso v podjetjih, kar bi prispevalo tudi k tesnejšemu povezovanju izobraževalnih institucij in gospodarstva,« so prepričani v BSH Hišnih aparatih. Na ta način bi namreč lahko pridobili vsi, poudarjajo, in sicer podjetja kadre, ki bi se lahko hitreje uvedli v samostojno delo, izobraževalne institucije pa povratne informacije za prilagajanje svojih učnih programov potrebam gospodarstva, študentom oziroma dijakom pa bi se povečale zaposlitvene možnosti.

Neprecenljive so izkušnje iz tujine

Ker je za študente zelo pomembno, da v času študija »pogledajo« tudi v tujino in s svojimi kolegi iz tujine izmenjajo znanja in izkušnje ter vzpostavijo kontakte, podpirajo tudi mlade, ki se odločajo za tovrstno nabiranje izkušenj. Med drugim so podprli mlade iz Študentske sekcije Društva za marketing Slovenije, ki so se odpravili na strokovno ekskurzijo v Silicijevo dolino.

»S temi izkušnjami bodo lahko več prispevali k razvoju slovenske družbe in gospodarstva, za katerega je značilno, da je zelo vpeto v mednarodne tokove. S tem namenom tudi podpiramo različne študijske ekskurzije v tujino, saj študentje iz tujine prinašajo določena nova znanja in izkušnje,« prakso podpiranja mladih pri odpravah v tujino pojasnjujejo v podjetju BSH Hišni aparati.