Ravnateljici OŠ Šentjernej Viktoriji Rangus namreč 1. septembra poteče mandat. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, je imenovanje ravnatelja v pristojnosti sveta šole. Vendar pa v primeru, ko svet šole tega ne stori tudi v osmih dneh po prenehanja mandata dotedanjemu ravnatelju in tudi ne imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja, slednjega imenuje minister v naslednjih osmih dneh.

Svet OŠ Šentjernej je sicer s šestimi glasovi kot kandidatko za novo ravnateljico izbral učiteljico na šoli Tadejo Strmole, dosedanja ravnateljica Viktorija Rangus pa je dobila pet glasov. Minister mnenja ni podal, sledili pa so zapleti. Najprej so po navedbah medijev na seji sveta, ki je bila sklicana na podlagi zbranih podpisov članov sveta, Strmoletovo za ravnateljico potrdili z glasovi šestih od 11 članov sveta. A je nato sejo sklicala še predsednica sveta in ker so bili nekateri člani sveta, predstavniki zaposlenih vmes odpoklicani, tokrat Strmoletove za novo ravnateljico niso potrdili. Strmoletova je tako najprej od prejela obvestilo, da je bila imenovana za ravnateljico, nato pa še obvestilo, da ni bila imenovana.

Zdaj se v okviru inšpekcijskega nadzora, katerega ugotovitve še niso znane, preverja dokumentacija in vodenje postopka

Na ministrstvu pa glede samih pravil postopka pojasnjujejo, da si mora svet šole pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora, sveta staršev in lokalne skupnosti. Obrazložen predlog o izbiri kandidata posreduje v mnenje ministru, vendar pa to mnenje za svet zavoda ni zavezujoče. Svet pa lahko, če minister mnenja ne poda v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, o imenovanju ravnatelja odloči tudi brez njega.

»V pristojnosti sveta šole je, da odloči o izbiri kandidata, lahko pa se tekom postopka tudi odloči, da izmed prijavljenih kandidatov ne bo izbral nikogar, kljub izpolnjevanju predpisanih pogojev,« so še zapisali na ministrstvu.