Cerknica. Izraelsko podjetje Elcon Recycling center bi v industrijski coni Podskrajnik pri Cerknici postavilo obrat za obdelavo odpadnih raztopin, ki nastajajo v farmacevtski, kemični, agrokemični, kovinski in drugih industrijah.

Toda tukajšnja lokalna skupnost namere tujega investitorja, ki se je sprva zdela obetavna, saj obljublja okoli 40 novih delovnih mest za visoko kvalificirani kader, ne podpira, saj je po njihovem mnenju projekt okoljsko problematičen – tako zaradi predelave odpadkov kot tudi transporta in skladiščenja nevarnih snovi. Objekt bi namreč pokril področje v krogu 300 kilometrov in obdeloval zlasti uvožene odpadne raztopine. Župan Marko Rupar je ocenil, da dejavnost, ki bi predstavljala tveganje za okolje, ne sodi v občutljivo kraško območje, ki je hkrati zaledje pitne vode za sosednje občine. Zato na cerkniški občini prostorskega akta, ki bi omogočil umestitev obrata v industrijsko cono, niso pripravljeni sprejeti.

Informacije o projektu tajne

Dr. Darko Drev, strokovnjak za okoljsko inženirstvo z Inštituta za vode RS, je potrdil, da gre pri čiščenju odpadnih raztopin za okoljsko zahteven projekt. Opozoril je, da so tovrstni tekoči odpadki nevarni za okolje, zato je zelo pomembno, kako poteka njihov prevoz in kje se začasno skladiščijo. »Tudi lokacija objekta je zelo pomembna zaradi vplivov na okolje. Največja nevarnost je za onesnaževanje voda, če pride do razlitja ali kakšnih drugih težav (težke kovine, dioksimi, cianidi, ...). Če bodo prisotne tudi organske raztopine, pa obstaja možnost onesnaževanja zraka in eksplozije,« nam je pojasnil. Po njegovih besedah je nevarnost še največja, če predelava ne poteka tako, kot bi morala, pri čemer je obvladovanje procesov čiščenja zelo zahtevno. 

Za konkretnejše ocene pa so javno dostopne informacije o projektu preskope. Predstavitveno gradivo podjetja Elcon Recycling center, ki so ga dobili na mizo občinski svetniki, je namreč tajno, odvetniška družba Odvetniki Šelih&partnerji, ki je zastopnik podjetja v Sloveniji, pa na naša vprašanja (še) ni odgovorila. Tako tudi nismo izvedeli, ali je v igri alternativna lokacija. Po neuradnih informacijah se je investitor zanimal tudi za industrijsko cono v Logatcu.

Celoten objekt v lovilni posodi

So pa zato v ljubljanskem podjetju E-net okolje, ki je občini podalo strokovno mnenje, a se je ta po županovih besedah od njega nato distancirala, ocenili, da je poseg za okolje sprejemljiv, saj bodo v tehnološkem procesu uporabljene najsodobnejše tehnološke rešitve in bosta za napravo izvedena dva postopka ugotavljanja okoljske sprejemljivosti, v primeru ustreznosti pa bosta zanj pridobljeni okoljevarstveno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje še pred izdajo gradbenega dovoljenja. Naprava se namreč uvršča med tako imenovane IPPC-naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega. V E-net okolje so še poudarili, da bi bil celoten objekt in skladiščni rezervoarji postavljen v lovilno posodo, ki bi v primeru kakršnega koli izlitja zajela razlito količino odpadnih raztopin.

Toda dr. Drev ob tem meni, da je računati na to, da bodo vplivi na okolje in zdravje ljudi ustrezno upoštevani v presoji vplivov na okolje, pogosto zmotno. Pri presoji namreč ne gre za revizijo tehnološkega projekta, temveč zgolj za opozarjanje na možne vplive na okolje, kar v praksi pomeni, da so inženirske vsebine in sama zanesljivost delovanja večinoma zanemarjene. Tudi dr. Drev je kot sodni izvedenec v preteklosti že sodeloval pri »popravljanju« napake pri podobnem okoljsko nevarnem objektu, za katerega je bilo že izdano gradbeno dovoljenje in soglasje Agencije RS za okolje, za katero pa je ugotovil, da je naredila več napak.