Ta bi po novem dovoljeval etapno gradnjo, saj kot so pojasnili pripravljalci dopolnjenega osnutka prostorskega akta, »sočasno urejanje območja po prvotnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu ne bi bilo mogoče zaradi spremenjene ekonomske situacije«. Zaradi tega dopolnjeni osnutek, o katerem bodo mestni svetniki odločali na julijski seji mestnega sveta, predvideva sedem manjših in finančno manj zahtevnih etap. Osnutek odloka zahteva, da mora biti v prvi fazi obvezno prenovljeno obstoječe tovarniško poslopje in prizidan eden od dveh predvidenih traktov.

Dopolnjeni osnutek poleg tega uvaja še nekatere druge spremembe, in sicer odpravlja obvezo izgradnje zaklonišča in namesto tega dovoljuje utrditev strehe nad prvo kletjo. S spremembo starega odloka želi mestna uprava z občinskim prostorskim načrtom poenotiti parkirne normative. Poleg tega dopolnjeni osnutek odpravlja klančini za kolesarje in gibalno ovirane, pri čemer pripravljalci na mestnem oddelku za urejanje prostora niso pojasnili, zakaj ti po novem ne bosta potrebni.

Iz predloga rebalansa proračuna za letošnje leto, ki ga bodo ljubljanski svetniki prav tako potrjevali julija, je razvidno, da občina namerava prenovo Roga sicer začeti že letos, ko ima v proračunu zanjo namenjenih 265.000 evrov. Vendar pa številke v rebalansu proračuna kažejo, da bo občina v Center sodobnih umetnosti Rog večje zneske vložila šele v letih 2015 in 2016, ko bo centru namenila skupno 13,4 milijona evrov.

Občina bo dopolnjeni osnutek s spremembami občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Roga javno razgrnila med 1. in 15. julijem, javna razprava na to temo pa bo 3. julija ob 17. uri na Rozmanovi 12. V času javne razgrnitve si lahko občani spremembe ogledajo ter k njim podajo svoje pripombe in predloge.