Strokovni svet UKC Ljubljana izvajanje programa otroške kardiokirurgije spremlja že daljše obdobje. Na svojih rednih sejah, in sicer na svoji 52. redni seji dne 30. januarja 2012, 54. redni seji dne 27. februarja 2012 ter 75. redni seji dne 7. januarja 2013, je že obravnaval problematiko izvajanja tega programa in sprejel usmeritve ter predloge za njegovo izboljšanje, ki so bili vodilo in okvir za nadaljnje ravnanje vodstva UKC Ljubljana. Sprejeti sklepi so bili večinoma tudi realizirani. Na podlagi sklepov zgoraj navedenih sej je vodstvo UKC Ljubljana omogočilo nemoteno izvajanje programa.

Strokovni svet UKC Ljubljana je na svoji 87. redni seji dne 17. junija 2013, skladno z zahtevo KPK, obravnaval izvajanje pediatričnega kardiokirurškega programa. Na seji so bili prisotni predstavniki vseh medicinskih strok, ki v programu sodelujejo. Vsak predstavnik je za svoje strokovno področje predstavil rezultate dela in strokovni pogled na problematiko izvajanja tega programa do sedaj.

Strokovni svet UKC Ljubljana je na podlagi predstavitev in poglobljene razprave sprejel naslednje ugotovitve, stališča in sklepe:

1. Na podlagi predstavljenih rezultatov je Strokovni svet UKC Ljubljana ocenil, da so rezultati programa v trenutnih razmerah dobri in primerljivi s sodobnimi centri v tujini. Mnenje Strokovnega sveta UKC Ljubljana je, da je z otroškim kardiokirurškim programom v UKC Ljubljana potrebno nadaljevati, saj je s tem omogočeno zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami v Republiki Sloveniji. Soglasno je sprejel stališče, da so bile izhodiščne ocene oziroma zastavljeni cilj glede usposobljenosti domačega kirurga, ki naj bi se za samostojno delo usposobil v roku dveh let, v celoti nerealne. Na podlagi predstavljenih rezultatov, kakor tudi izjav dr. Davida Mishalyja, ki jih je podal na seji, je bila sprejeta ocena, da izobraževanje kirurga v UKCL poteka ustrezno, delež in nabor operacij, ki jih izvaja samostojno, se povečuje, ustrezen je tudi njegov strokovni razvoj.

2. Strokovni svet UKC Ljubljana ugotavlja, da je nedvomno sporočilo vseh izvajalcev tega programa skupna želja po optimizaciji izvajanja otroškega kardiokirurškega programa, kar zahteva kontinuirano reševanje še zlasti organizacijskih problemov, ki v programu nesporno nastajajo.

3. Na podlagi kritične presoje nekaterih segmentov izvajanja programa so bili podani konkretni napotki za delovanje v prihodnje, predvsem z zavezo, da je potrebno organizacijo dela v celoti prilagoditi potrebam bolnikov. Tako je v zvezi z načrtovanjem in usmerjanjem otroškega kardiokirurškega programa Strokovni svet UKC Ljubljana ocenil, da je potrebno najti ustrezno organizacijsko obliko izvajanja tega programa tako, da bo program voden s strani pravno formalno pooblaščene strokovne osebe.

4. Strokovni svet UKC Ljubljana je zadolžil strokovnega direktorja Kirurške klinike, da v sodelovanju s strokovnim direktorjem Pediatrične klinike zagotovi usklajenost ključnih podatkov, ki se med obema klinikama razlikujejo.

Strokovni svet UKC Ljubljana je za vnos podatkov v ustrezne EU baze podatkov predlagal asist.mag. Roberta Blumauerja ob sodelovanju v programu sodelujočih pediatrov in specialistov intenzivne terapije.

5. Strokovni svet UKC Ljubljana je pozval vse deležnike v obravnavanem programu, da vzpostavijo korektne medsebojne odnose in še posebej strpno komuniciranje na akademski ravni, kot to pritiče vrhunski medicinski stroki.

6. Strokovni svet UKC Ljubljana se je zavezal, da bo izvajanje programa spremljal tudi v prihodnje in skrbel za njegovo kontinuiteto. Izvajanje programa bo ponovno ocenil čez pol leta.

Prof. dr. Brigita Drnovšek Olup, dr.med., višja svetnica, predsednica Strokovnega sveta UKCL