Ravne na Koroškem. Svetniki občine Ravne so prvi v regiji sprejeli občinski prostorski načrt, ki so ga pred tem usklajevali kar šest let in v praksi nadomešča prostorski odlok iz leta 1986. V skladu z zakonodajo pa so zdaj sprejeli tudi nov program opremljanja stavbnih zemljišč. »Odločili smo se, da bomo imeli za odmero komunalnega prispevka na vsem območju občine eno izhodišče za vse objekte, in v nasprotju s prejšnjim program odpravili delitve, zlasti kar zadeva infrastrukturo. To pomeni, da se za vsa stavbna zemljišča na vsem območju smatra, da imajo urejeno prometno infrastrukturo, medtem ko za kanalizacijo in vodovod ugotavljamo dejansko opremljenost,« so pojasnili na občini. S sprejemom obeh aktov pa se je komunalni prispevek v občini Ravne znižal skoraj za polovico, kar pomeni, da bo gradnja objektov poslej veliko cenejša.

323 pobud za spremembo

Kot pravi župan Tomaž Rožen, si od znižanega komunalnega prispevka obetajo, da bodo bolj privlačni tako za posamezne občane, ki se bodo lotevali novogradenj, kot tudi za podjetnike, ki jim želijo na ta način olajšati in predvsem poceniti začetek poslovanja. »Na ta način bomo naše okolje naredili bolj prijazno in konkurenčno, saj se zavedamo, da lahko podjetniki tako v naši občini kot širši regiji ustvarjajo tudi nova delovna mesta,« poudarja Rožen. Kot je še dejal, pa so se pred sprejetjem prostorskega načrta srečevali tudi s težavami, na koncu pa jim je od 46 nosilcev urejanja prostora v postopku uspelo pozitivno mnenje pridobiti od 35. V času sprejemanja prostorskega načrta pa so prejeli tudi kar 323 pobud za spremembo namembnosti zemljišč, iz kmetijskih v stavbna, a so jih skoraj polovico zavrnili. »Devetdeset pobud se je nanašalo na razpršeno gradnjo, ki je po zakonu nesprejemljiva, 46 smo jih izločili na zahtevo nosilcev urejanja prostora. Še 13 smo jih zavrnili zaradi obstoječih zazidljivih neizkoriščenih površin, eno pa, ker bi lahko objekt v skladu z zakonodajo postavili tudi brez spremembe namenske rabe zemljišča,« so obrazložili na občini, kjer so ob pripravi podatkov tudi ugotovili, da imajo trenutno glede na primerljive podatke iz sosednjih občin Prevalje, Dravograd in Slovenj Gradec najnižji komunalni prispevek.