Aduti podjetja so v osebnostnih značilnostih zaposlenih. Sposobnost prepoznavanja kadrovskega potenciala in njegova aktivacija namreč zagotavljata podjetju konkurenčno prednost. Še tako dobro zastavljena strategija in izdaten finančni vložek ne bosta zagotovila obstoja podjetja, če ne bodo pravi ljudje na pravih mestih, če ne bodo ključnih nalog opravljali ljudje, ki zahtevam delovnega mesta ustrezajo tako po znanju kot značaju.

Strategije zagotavljanja »pravih ljudi na pravih mestih« se je zato potrebno lotiti s posebnimi instrumenti in orodji za merjenje in analiziranje »tihih signalov« v podjetju, da bi res lahko dosegali zastavljene cilje, prepoznavali dejavnike, ki vplivajo na produktivnost in razvoj ter imeli zadovoljne zaposlene, ki lahko dvigujejo lastno vrednost. Tako bi storili korak naprej k novi teoriji izbire in svetovanja karierne poti, kjer bo posameznik lahko izrazil vse svoje potenciale, s svojim doprinosom pa prispeval tako v lastno zadovoljstvo kot v zadovoljstvo celotne družbe.

Metodo GE-HRM® so slovenski strokovnjaki razvijali dobrih deset let, pri tem pa so se opirali na znanja s področij kadrovanja, projekcijskih tehnik, HRM, teoretične in uporabne psihologije. »Metoda vsebuje znanstvene izsledke tako tujih kot domačih avtorjev in posameznika obravnava celostno. Znanstvene teorije so bile potrjene na 9.000 praktičnih primerih, od leta 2007 pa vse do danes smo bili uspešni pri uvajanju metode v gospodarstvo«, je poudarila Kristina Kuhanec, specialistka menedžmenta in grafologinja, z zaključenim triletnih študijem na Akademiji GE-HRM®, ki bo septembra 2013 v sklopu Fakultete za management Univerze na Primorskem zagovarjala magistrsko nalogo: Uporaba GE-HRM® metode pri svetovanju karierne poti.

Od drugih načinov testiranj se metoda GE-HRM® razlikuje po tem, da ne analizira človekove osebnosti samo po posameznih nivojih, ampak upošteva tudi medsebojni vpliv vseh merjenih in analiziranih elementov. Njena glavna značilnost je sočasna uporaba treh različnih testov, ki se med seboj dopolnjujejo in drug drugemu preprečujejo subjektivnost ocenjevanja. Pri tem se osredotoča na posameznikove sposobnosti in talente glede na specifično delovno mesto, naloge in veščine. Poseben poudarek je na posameznikovi samozavesti, osebni integriteti, vztrajnosti, fizični vzdržljivosti, kreativnosti ter toleranci v ekstremnih razmerah, poudarja Kuhančeva.

Usmerjanje talenta v pravi poklic

Končno profiliranje oseb vsebuje zaključno poročilo, kjer se uskladijo rezultati vseh treh testov (BFQ – psihološki vprašalnik, GR – grafološki test in DR – diagnostika risbe). »Če so med njimi odstopanja, rezultate vnovič preverimo ter uskladijo glede na prevladujoč pokazatelj vsaj v dveh metodah. S tem se izključi možnost napake in napačne interpretacije. Zaključno poročilo vsebuje tudi smernice in priporočila, kako naj testiranec osebnostne lastnosti uporabi v svojo korist, kot na primer, kako usmeriti svoj talent v določen poklic,« pojasnjuje Evelinda Grosman iz Akademije GE-HRM®.

Metoda je primerna za posameznika, ki želi izvedeti več o sebi, predvsem pa je podpora vodstvenemu kadru pri opredelitvi strukture talentov v podjetju. Izpostavijo se prvinske kompetence ključno s potenciali, ki jih zaposleni še niso imeli priložnost razviti, njihove močne in šibke točke glede na zahteve delovnega mesta, pripomore pa tudi k večji motiviranosti posameznikov, povečani delovni storilnosti in učinkovitosti, boljšem delovnem vzdušju.

Pri vodstvenem kadru je grafološka slika ključna

»Iz raziskave v podjetjih, ki so metodo GE-HRM® vključila v svoje poslovanje, in iz povratnih informacijah uporabnikov ugotavljamo, da je metoda 90-odstotno natančna in daje učinke, ki so neposredni in merljivi. Pripomore k večji motiviranosti posameznikov, povečani delovni storilnosti in učinkovitosti, pri reševanju notranjih kadrovskih zagat, nad katerimi smo morebiti že obupali, k boljšemu delovnemu vzdušju ter odnosom med sodelavci ter nenazadnje organizaciji prinese pozitivne finančne učinke, saj gre za prihranek stroškov delovne sile«, pojasnjuje Grosmanova.

»Pri izvajanju metode GE-HRM® ima pomembno vlogo tudi podjetje, saj določi kriterije, po katerih se bo ocenjevalo zaposlene ali kandidate za zaposlitev, s čimer sodeluje pri oblikovanju cilja ključnega poročila. Posebej pa poudarja, da je pri izbiri kadrov zelo pomembna grafološka komponenta. Kadar kandidat dosega malo točk pri določenih potrebnih pokazateljih, obstaja zelo majhna možnost, da bo uspešen pri vodenju podjetja ali organizacije. Kadroviki in kadrovske agencije so usposobljeni za selekcijo kadrov ter z lahkoto razberejo kandidatove tehnične in upravljavske sposobnosti.

Težave pa nastanejo pri odkrivanju osebnostnih značilnosti in vodstvenih sposobnosti, ki vključujejo iznajdljivost pri reševanju problemov, sposobnost povezovanja in koordiniranja, občutek za dolžnost in odgovornost, samoiniciativnost in iskanje možnosti za razvoj, naravnanost k doseganju boljših rezultatov, samozavest, sposobnost komuniciranja, iznajdljivost v medosebnih odnosih ter spretnost v pogajanjih in posredovanjih.