Računsko sodišče je namreč pri reviziji poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v letu 2010 ugotovilo, da zavod ni posloval v skladu s predpisi o javnem naročanju pri oddaji nekaterih javnih naročil v skupnem znesku skoraj štirih milijonov evrov. Revizija je pokazala tudi nepravilnosti pri zagotavljanju ustreznih kontrol podatkov o izdanih receptih. Te namreč niso bile dovolj kakovostne, da bi preprečili preplačila lekarnam v višini 1,7 milijona evrov. ZZZS je ob tem delno zadovoljil s popravljalnimi ukrepi, saj ni izterjal vseh preplačil lekarnam. V reviziji poslovanja zavoda v letu 2011 pa je računsko sodišče dalo pozitivno mnenje.

Pri reviziji postopkov prejema, obdelave in nadzora zahtevkov v povezavi s pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v obdobju od 1. januarja 2009 do 19. septembra 2012 pa je računsko sodišče ugotovilo, da je bil ZZZS pri tem le delno uspešen. ZZZS namreč v tem obdobju ni mogel zagotoviti, da bi plačal samo dejansko nastale in pravilno obračunane zahtevke v povezavi s pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pomanjkljivosti informacijskih rešitev pa so povečevale obremenitev vseh deležnikov v sistemu pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato računsko sodišče meni, da je bil ZZZS pri tem le delno učinkovit.

Generalni direktor ZZZS Samo Fakin je glede dejstva, da ZZZS za revizijo o poslovanju v letu 2010 ni v celoti zadovoljil s popravljalnimi ukrepi, dejal, da je bil del preplačil v višini 24.000 evrov neizterljiv. Lekarne, pri katerih je prišlo do preplačila, so namreč izdale upravičene račune za izdana zdravila na recept.

Čoklova: S projektom Izdatki se odpravljajo vse očitane nepravilnosti

Ob tem je opozoril, da so že vzpostavili sistem elektronske izmenjave in obdelave obračunskih dokumentov, s čimer je kljub nekaterim težavam zagotovljena transparentna poraba javnega denarja.

Tudi državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Brigita Čokl je poudarila, da se s projektom Izdatki odpravljajo vse očitane nepravilnosti. Pri tem je opozorila, da se v praksi srečujejo s problemom različnih informacijskih rešitev pri različnih izvajalcih. ZZZS letno nameni pet milijonov evrov za opremljanje zdravstvenih zavodov za potrebe e-zdravja, pri čemer pa so ugotovili, da so zavodi v preteklih letih nenamensko porabljali ta denar, zato bodo danes imeli težave pri povezovanju v interoperabilno hrbtenico v okviru projekta e-zdravje.

Komisija je sicer pozvala ZZZS, naj do 4. julija poroča komisiji in računskemu sodišču, kaj so storili za popolno odpravo nesoglasij preplačil lekarnam v letu 2010.

Sicer pa je komisija za nadzor javnih financ danes obravnavala tudi poročilo Urada RS za nadzor proračuna o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od julija do decembra 2012.

Predstavnica urada za nadzor proračuna Janja Perme je na seji pojasnila, da so lani v drugem polletju opravili 23 inšpekcijskih nadzorov. Pri 15 nadzorih so odkrili nepravilnosti in izdali 34 priporočil za izboljšanje stanja. Po njenih besedah gre večinoma za nepravilnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih, med drugim gre za negospodarno in nenamensko porabo sredstev.

Vzrok za to deloma vidi v tem, da vodstva teh zavodov niso ekonomski profili, ampak pedagogi in nimajo določenega znanja glede porabe proračunskih sredstev. Poleg tega pa se tudi pri dodeljevanju sredstev nameni pogosto nenatančno definirajo.